logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLII/243/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie
UCHWAŁA NR XLII/243/06
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Ślesinie.
 
            Na podstawie art.238 ust.3 w zw. z art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), art.57 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLESINIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 
§ 1
1. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Powiatu Konińskiego działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Domu znajduje się w Ślesinie, przy ul. Kościelnej 46.
3. Nadzór nad działalnością Domu z ramienia Starosty Konińskiego sprawuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, zaś w sprawach związanych z kwalifikacjami kadry i standardem świadczonych usług - Wojewoda Wielkopolski.
 
§ 2
Dom Pomocy Społecznej , zwany dalej "Domem", działa w szczególności na podstawie:
1/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593  ze zm.),
2/ rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 , poz.1837),
3/ innych aktów prawnych obowiązujących w zakresie objętym działalnością Domu .
 
§ 3
Dom jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla osób starych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 
§ 4
Zasady organizacji i funkcjonowania Domu uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia, ochronę dóbr osobistych, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.
 
Rozdział II
Działalność Domu.
 
§ 5
1. Przedmiotem działalności  Domu jest  zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwienie rozwoju osobowości mieszkańców.
2. W organizowaniu życia mieszkańców Dom uwzględnia między innymi potrzebę:
1/ aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodych mieszkańców ,
2/ dostępu do kultury ( kino, teatr , przeglądy artystyczne itp.) ,
3/ podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną .
 
Rozdział III
Organizacja Domu.
 
§ 6
Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 
§ 7
1. Dyrektor kieruje Domem z pomocą głównego księgowego i współpracujących ze sobą kierowników poszczególnych działów lub zespołów pracowników.
2. W Domu funkcjonują następujące działy i zespoły pracowników:
1/ dział opiekuńczo - terapeutyczny ,
2/ zespół pielęgniarsko - rehabilitacyjny ,
3/ dział administracyjno - gospodarczy ,
4/ dział finansowo - księgowy .
 
§ 8
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu Konińskiego .
 
Rozdział IV
Przepisy końcowe.
 
§ 9
Zmiana statutu następuje w formie właściwej do jego nadania.
 
§ 10
Traci moc uchwała nr XLI/229/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-09-14 08:07:12)
Lista wiadomości