logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXXIX/222/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXXIX/222/06
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 24 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2006 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXXV/196/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/207/06 z dnia 8 lutego 2006 r. i Nr XXXVIII/213/06 z dnia 29 marca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 ust. 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę  969.011,70 zł.,    tj. do kwoty   45.750.364,70 zł.
 
 
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę - 5.699.238,70 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:
a/ kredyty w kwocie - 4.509.302,00 zł.
b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie - 235.725,70 zł.
c/ nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 954.211,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 4)
 
2. Prognozę kwoty długu Powiatu Konińskiego określa załącznik Nr 4a
 
3) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 937.237 zł., tj. do kwoty  10.117.302 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 937.237 zł., tj. do kwoty 2.670.583 zł.
− dz. 750, r. 75020 o kwotę 4.594 zł., tj. do kwoty 7.833.235 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 4.594 zł., tj. do kwoty 2.693.525 zł.
− dz. 750, r. 75075 o kwotę 12.380 zł., tj. do kwoty 210.780 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 12.380 zł., tj. do kwoty   176.330 zł.
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 14.800,70 zł., tj. do kwoty 3.332.737,70 zł.
w tym: § 4217 o kwotę 1.000,00 zł., tj. do kwoty 1.000,00 zł.
       § 4247 o kwotę 1.000,00 zł., tj. do kwoty 1.000,00 zł.
       § 4307 o kwotę 1.284,70 zł., tj. do kwoty 1.284,70 zł.
       § 4417 o kwotę 1.044,00 zł., tj. do kwoty 1.044,00 zł.
       § 4427 o kwotę 10.472,00 zł., tj. do kwoty 10.472,00 zł.
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami,   jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 630, r. 63095 o kwotę 10.500 zł., tj. do kwoty 18.000 zł.
w tym:    § 4300             o kwotę       10.500 zł., tj. do kwoty         5.500 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 750, r. 75075 o kwotę 10.500 zł., tj. do kwoty 221.280 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 10.500 zł.,    tj. do kwoty 186.830 zł.
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4040 o kwotę 1.095 zł., tj. do kwoty 28.438 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 1.095 zł., tj. do kwoty 2.671.678 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75075 § 4350 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 3.000 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75075 § 4300 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 188.330 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.754, r.75414, § 4270 o kwotę 1.200 zł., tj. do kwoty 10.000 zł.
− dz.754, r.75414, § 4300 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 1.000 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.754, r.75414, § 6060 o kwotę 3.200 zł., tj. do kwoty 3.200 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85220, § 6060 o kwotę 3.140 zł., tj. do kwoty  0 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85220, § 4210 o kwotę 3.140 zł., tj. do kwoty 7.395 zł.
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 39.008.098,70 zł.
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75045, § 4300 o kwotę 4.400 zł., tj. do kwoty 600 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75045, § 4170 o kwotę 2.700 zł., tj. do kwoty 27.830 zł.
− dz.750, r.75045, § 4210 o kwotę 660 zł., tj. do kwoty 3.720 zł.
− dz.750, r.75045, § 4220 o kwotę 20 zł., tj. do kwoty 212 zł.
− dz.750, r.75045, § 4230 o kwotę 20 zł., tj. do kwoty 118 zł.
− dz.750, r.75045, § 4260 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 1.190 zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 45.750.364,70.
 
4) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
5) załącznik Nr 4a do uchwały − Prognoza kwoty długu Powiatu Konińskiego  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
6) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na 2006 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
7)załącznik Nr 6 do uchwały − Plan przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych na 2006 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-27 09:28:05)
Lista wiadomości