logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXXIX/221/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR XXXIX/221/06
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 24 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), oraz art.82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 566.302 zł.
(słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa) na  rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale
 
§ 2
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady  Powiatu Konińskiego
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
W uchwale Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXV/196/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego n a 2006 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 566.302 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowawczego w Rychwale. Wydatki te nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu.
 
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będzie długoterminowy kredyt bankowy.
 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-27 09:28:00)
Lista wiadomości