logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXXIX/220/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR XXXIX/220/06
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 24 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), oraz art.82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 4.400.000 zł. (słownie złotych: cztery miliony czterysta tysięcy) na sfinansowanie wydatków związanych z remontem dróg.
 
§ 2
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCYU RADY
PIOTR MATYBA
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady  Powiatu Konińskiego
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
W uchwale Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXV/196/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 4.400.000 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg. Wydatki te nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu.
 
 Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będzie długoterminowy kredyt bankowy.
 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-27 09:27:55)
Lista wiadomości