logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/199/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
UCHWAŁA  NR XXXV/199/05
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia 29 grudnia 2005 roku
 
w  sprawie  wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
 
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), oraz art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005:
1) wydatki w wysokości 27.669,38 zł. − dział 801, rozdział 80130, § 6050 na "Modernizację budynku pokotłownianego przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie",
2) wydatki w wysokości 641.784,00 zł. − dział 854, rozdział 85403, § 6050 na "Rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno − Wychowawczego w Rychwale"
        
§ 2
 
Kwota wydatków, o której mowa w § 1 pkt.1 i 2 winna zostać wykorzystana do 30.06.2006 r. i po upływie tego terminu podlega przekazaniu na dochody budżetu powiatu.
 
§ 3
 
Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu informację o wykorzystaniu kwoty wymienionej w § 1 pkt. 1 i 2 w terminie do dnia 31.07.2006 r. 
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
pracował:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-01-05 15:30:37)
Lista wiadomości