logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/197/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok
UCHWAŁA  NR  XXXV/197/05
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia  29 grudnia 2005 roku
 
w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Konińskiego  na  2005 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 109 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz art.41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/120/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2005 r. zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVI/138/05 z dnia 24 lutego 2005 r., Nr XXVII/148/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r., Nr XXVIII/153/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr XXIX/162/05 z dnia 31 maja 2005 r., Nr XXX/171/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr XXXI/179/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr XXXII/181/05 z dnia 28 września 2005 r., Nr XXXIII/187/05 z dnia 15 listopada 2005 r. i Nr XXXIV/190/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w  § 1   ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę  55.538,50 zł., tj. do kwoty 39.949.191,89 zł.
 
2) w  § 1  ust. 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 55.538,50 zł., tj. do kwoty 41.094.001,89 zł.
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu  Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
     dz. 020, r. 02001 o kwotę 1.321 zł., tj. do kwoty 111.321 zł.
w tym: § 2460 o kwotę 1.321 zł., tj. do kwoty 111.321 zł.
− dz.750, r. 75020 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 161.472 zł.
w tym: § 0920 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 122.172 zł.
− dz.801, r. 80120 o kwotę 23.000 zł., tj. do kwoty 432.991,70 zł.
w tym: § 0920 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 8.800,00 zł.
§ 6290 o kwotę 21.000 zł., tj. do kwoty 396.000,00 zł.
− dz.801, r. 80130 o kwotę 2.012 zł., tj. do kwoty 14.812 zł.
w tym: § 0750 o kwotę 1.112 zł., tj. do kwoty 6.412 zł.
§ 0920 o kwotę 900 zł., tj. do kwoty 8.400 zł.
− dz. 803, r. 80309 o kwotę  83.506,50 zł., tj. do kwoty 180.526,50 zł.
w tym: § 2888 o kwotę 62.629,88 zł., tj. do kwoty 135.394,88 zł.
§ 2889 o kwotę 20.876,62 zł., tj. do kwoty 45.131,62 zł.
− dz.852, r. 85202 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 2.369.334 zł.
w tym: § 0830 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 560.000 zł.
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 3.820,19 zł., tj. do kwoty 353.606,19 zł.
w tym: § 0960 o kwotę 600,00 zł., tj. do kwoty 20.789,00 zł.
§ 2889 o kwotę 3.220,19 zł, tj. do kwoty 98.452,65 zł.
 
b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 801, r. 80120 o kwotę  8 zł., tj. do kwoty 432.983,70 zł.
w tym: § 2707 o kwotę 8 zł., tj. do kwoty 14.800,70 zł.
− dz. 852, r. 85203 o kwotę 12.100 zł., tj. do kwoty 84.900 zł.
w tym: § 0870 o kwotę 12.100 zł., tj. do kwoty 12.150 zł.
− dz. 854, r. 85403 o kwotę 28.450 zł., tj. do kwoty  314.275 zł.
w tym: § 0870 o kwotę 28.450 zł., tj. do kwoty 0 zł.
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 23.595,19 zł., tj. do kwoty 330.011,00 zł.
w tym: § 2888 o kwotę 23.595,19 zł., tj. do kwoty 209.693,35 zł.
 
c/ dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 750, r. 75095 o kwotę 3.540 zł., tj. do kwoty 0 zł.
w tym: § 2700 o kwotę 3.540 zł., tj. do kwoty 0 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 750, r. 75075 o kwotę 3.540 zł., tj. do kwoty 3.540 zł.
w tym: § 2700 o kwotę 3.540 zł., tj. do kwoty 3.540 zł.
 
d/ dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 6290 o kwotę 72.750 zł., tj. do kwoty 0 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 6260 o kwotę 72.750 zł., tj. do kwoty 72.750 zł.
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85403, § 6290 o kwotę 85.350 zł., tj. do kwoty 0 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85403, § 6260 o kwotę 85.350 zł., tj. do kwoty 174.495,40 zł.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  34.806.529,89   zł.
 
e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej
− dz. 852, r. 85201 o kwotę 10.472 zł., tj. do kwoty 78.218 zł.
w tym: § 2320 o kwotę 10.472 zł., tj. do kwoty 78.218 zł.
− dz. 852, r. 85204 o kwotę 28.560 zł., tj. do kwoty  64.758 zł.
w tym: § 2320 o kwotę 28.560 zł., tj. do kwoty 64.758 zł.
 
f/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 40.000 zł., tj. do kwoty 576.000 zł.
w tym: § 2710 o kwotę 40.000 zł., tj. do kwoty 290.000 zł.
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach  wynosi  860.576 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  39.949.191,89 zł.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ prowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 750, r. 75075 na kwotę 2.558,18 zł., tj. do kwoty 2.558,18 zł.
w tym: § 4300 na kwotę 2.558,18 zł., tj. do kwoty 2.558,18 zł.
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 020, r. 02001 o kwotę 1.321 zł., tj. do kwoty 111.321 zł.
w tym: § 3030 o kwotę 1.321 zł., tj. do kwoty 111.321 zł.
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 21.000 zł., tj. do kwoty 4.203.190,70zł.
w tym: § 6050 o kwotę 21.000 zł., tj. do kwoty 1.241.000,00zł.
− dz. 803, r. 80309 o kwotę 83.506,50 zł., tj. do kwoty 180.526,50 zł.
w tym: § 3218 o kwotę 62.629,88 zł., tj. do kwoty 135.394,88 zł.
§ 3219 o kwotę 20.876,62 zł., tj. do kwoty 45.131,62 zł.
− dz. 852, r. 85201 o kwotę 14.880 zł., tj. do kwoty 204.408 zł.
w tym: § 2820 o kwotę 13.280 zł., tj. do kwoty 105.680 zł.
§ 2830 o kwotę 1.600 zł., tj. do kwoty 10.000 zł.
− dz. 852, r. 85202 o kwotę  5.000 zł., tj. do kwoty 3.027.241 zł.
w tym: § 4210 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 407.656 zł.
− dz. 854, r. 85403 o kwotę 28.192,82zł., tj. do kwoty 1.959.527,82 zł.
w tym: § 4210 o kwotę 11.385,30 zł., tj. do kwoty 180.483,90 zł.
§ 6060 o kwotę 16.807,52 zł., tj. do kwoty 224.992,92 zł.
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 3.820,19 zł., tj. do kwoty 368.606,19 zł.
§ 2319 o kwotę 217,10 zł., tj. do kwoty 6.304,21 zł.
§ 3240 o kwotę 600,00 zł., tj. do kwoty 35.838,00 zł.
§ 3249 o kwotę 3.003,09 zł., tj. do kwoty 92.148,44 zł.
− dz. 926, r. 92695 o kwotę 1.102 zł., tj. do kwoty 69.102 zł.
w tym: § 4210 o kwotę 1.102 zł., tj. do kwoty 25.102 zł.
 
c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 8 zł., tj. do kwoty 4.203.182,70 zł.
w tym: § 4217 o kwotę 8 zł., tj. do kwoty 14.800,70 zł.
− dz. 852, r. 85204 o kwotę 18.220 zł., tj. do kwoty 1.465.229 zł.
w tym: § 3110 o kwotę 18.220 zł., tj. do kwoty 1.371.756 zł.
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 23.595,19 zł., tj. do kwoty 345.011,00 zł.
w tym: § 2318 o kwotę 1.604,10 zł., tj. do kwoty 13.427,29 zł.
§ 3248 o kwotę 21.991,09 zł., tj. do kwoty 196.266,06 zł.
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 9.379 zł., tj. do kwoty 432.818 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 17 zł., tj. do kwoty 12.481 zł.
§ 4010 o kwotę 253 zł., tj. do kwoty 235.093 zł.
§ 4110 o kwotę 96 zł., tj. do kwoty 46.151 zł.
§ 4120 o kwotę 13 zł., tj. do kwoty 6.291 zł.
§ 4220 o kwotę 9.000 zł., tj. do kwoty 103.944 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 7.379 zł., tj. do kwoty 3.564.990 zł.
w tym: § 4210 o kwotę 7.379 zł., tj. do kwoty 107.664 zł.
− dz. 921, r. 92195 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 54.000 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 34.900 zł.
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,  jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 750, r. 75095 o kwotę 180.470 zł., tj. do kwoty 0 zł.
w tym: § 4170 o kwotę 18.337 zł., tj. do kwoty 0 zł.
§ 4210 o kwotę 14.598 zł., tj. do kwoty 0 zł.
§ 4300 o kwotę 140.862 zł., tj. do kwoty  0 zł.
§ 4350 o kwotę 6.217 zł., tj. do kwoty 0 zł.
§ 4430 o kwotę 456 zł., tj. do kwoty 0 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 750, r. 75075 o kwotę 180.470 zł., tj. do kwoty 183.028,18 zł.
w tym: § 4170 o kwotę 18.337 zł., tj. do kwoty 18.337,00 zł.
§ 4210 o kwotę 14.598 zł., tj. do kwoty 14.598,00 zł.
§ 4300 o kwotę 140.862 zł., tj. do kwoty 143.420,18 zł.
§ 4350 o kwotę 6.217 zł., tj. do kwoty 6.217,00 zł.
§ 4430 o kwotę 456 zł., tj. do kwoty 456,00 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 801, r. 80123 o kwotę 1.416 zł., tj. do kwoty 577.348 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 664 zł., tj. do kwoty 381.703 zł.
§ 4110 o kwotę 660 zł., tj. do kwoty 78.629 zł.
§ 4120 o kwotę 92 zł., tj. do kwoty 10.786 zł.
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 2.049 zł., tj. do kwoty 3.562.941 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 1.333 zł., tj. do kwoty 1.992.122 zł.
§ 4110 o kwotę 535 zł., tj. do kwoty 383.964 zł.
§ 4120 o kwotę 75 zł., tj. do kwoty 53.398 zł.
§ 4430 o kwotę 106 zł., tj. do kwoty 6.351 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 3.465 zł., tj. do kwoty 4.206.647,70zł.
w tym: § 4210 o kwotę 3.465 zł., tj. do kwoty 171.671,00zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 183 zł., tj. do kwoty 432.635 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 183 zł., tj. do kwoty        234.910 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 854, r. 85417 o kwotę 183 zł., tj. do kwoty 29.798 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 152 zł., tj. do kwoty 11.440 zł.
§ 4110 o kwotę 26 zł., tj. do kwoty 2.200 zł.
§ 4120 o kwotę 5 zł., tj. do kwoty 348 zł.
 
f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału,  jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.020, r.02002, § 4270 o kwotę 700 zł., tj. do kwoty 600 zł.
− dz.020, r.02002, § 4410 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 9.500 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.020, r.02002, § 4210 o kwotę 1.200 zł., tj. do kwoty 6.700 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 3020 o kwotę 1.342,00 zł., tj. do kwoty 1.658,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 4010 o kwotę 28.547,00 zł., tj. do kwoty 323.063,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 4110 o kwotę 6.165,00 zł., tj. do kwoty 63.547,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 4410 o kwotę 753,00 zł., tj. do kwoty 5.947,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 4430 o kwotę 7,00 zł., tj. do kwoty 11.972 zł.
− dz.600, r.60014, § 4440 o kwotę 685,00 zł., tj. do kwoty 7.699,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 4520 o kwotę 41,00 zł., tj. do kwoty 188,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 815.114,36 zł., tj. do kwoty 1.436.261,95zł.
− dz.600, r.60014, § 6060 o kwotę 1.940,00 zł., tj. do kwoty 28.060,00 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4120 o kwotę 853,00 zł., tj. do kwoty 10.075,00zł.
− dz.600, r.60014 § 4300 o kwotę 101.392,05 zł., tj. do kwoty 4.003.684,74zł.
− dz.600, r.60014, § 6058 o kwotę 636.918,98 zł., tj. do kwoty 636.918,98zł.
− dz.600, r.60014, § 6059 o kwotę 115.430,33 zł.,tj. do kwoty 212.306,33zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.630, r.63095 § 4300 o kwotę 2.300 zł., tj. do kwoty 16.200 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.630, r.63095, § 4210 o kwotę 2.300 zł., tj. do kwoty 6.800 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75020, § 3030 o kwotę 1.200 zł., tj. do kwoty 0 zł.
− dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 1.098 zł., tj. do kwoty 94.086,69 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 2.298 zł., tj. do kwoty 3.097.837 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 840 zł., tj. do kwoty 17.497,00120 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75075, § 4210 o kwotę 140 zł., tj. do kwoty 14.738,00 zł.
− dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 700 zł., tj. do kwoty 144.120,18 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
−dz.801, r.80102, § 4010 o kwotę 383 zł., tj. do kwoty 221.305 zł.
− dz.801, r.80102, § 4110 o kwotę 167 zł., tj. do kwoty 45.983 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80102, § 3020 o kwotę 550 zł., tj. do kwoty 18.441 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80111, § 4010 o kwotę 954 zł., tj. do kwoty 250.047 zł.
− dz.801, r.80111, § 4110 o kwotę 120 zł., tj. do kwoty 50.293 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80111, § 3020 o kwotę 1.074 zł., tj. do kwoty 20.736 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 3020 o kwotę 34 zł., tj. do kwoty 141.495 zł.
− dz.801, r.80120, § 4010 o kwotę 2.825 zł., tj. do kwoty 1.788.393 zł.
− dz.801, r.80120, § 4110 o kwotę 979 zł., tj. do kwoty 358.446 zł.
− dz.801, r.80120, § 4120 o kwotę 184 zł., tj. do kwoty 49.221 zł.
− dz.801, r.80120, § 4240 o kwotę 519 zł., tj. do kwoty 3.703 zł.
− dz.801, r.80120, § 4260 o kwotę 269 zł., tj. do kwoty 29.662 zł.
− dz.801, r.80120, § 4270 o kwotę 12.000 zł., tj. do kwoty 67.854 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 12.346 zł., tj. do kwoty 184.017 zł.
− dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 4.000 zł., tj. do kwoty 71.158 zł.
− dz.801, r.80120, § 4410 o kwotę 464 zł., tj. do kwoty 11.648 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80130, § 2590 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 163.000 zł.
− dz.801, r.80130, § 3020 o kwotę 3 zł., tj. do kwoty 148.362 zł.
− dz.801, r.80130, § 4110 o kwotę 1.038 zł., tj. do kwoty 382.926 zł.
− dz.801, r.80130, § 4350 o kwotę 508 zł., tj. do kwoty 2.093 zł.
− dz.801, r.80130, § 4410 o kwotę 274 zł., tj. do kwoty 754 zł.
− dz.801, r.80130, § 4430 o kwotę 4.528 zł., tj. do kwoty 1.823 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80130, § 4010 o kwotę 57 zł., tj. do kwoty 1.992.179 zł.
− dz.801, r.80130, § 4120 o kwotę 2 zł., tj. do kwoty 53.400 zł.
− dz.801, r.80130, § 4170 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 7.000 zł.
− dz.801, r.80130, § 4210 o kwotę 6.092 zł., tj. do kwoty 113.756 zł.
− dz.801, r.80130, § 4300 o kwotę 1.700 zł., tj. do kwoty 76.437 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80134, § 4010 o kwotę 69 zł., tj. do kwoty 93.222 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80134, § 3020 o kwotę 69 zł., tj. do kwoty 7.428 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85202, § 4170 o kwotę 2.889 zł., tj. do kwoty 19.271 zł.
− dz.852, r.85202, § 4220 o kwotę 8.000 zł., tj. do kwoty 222.640 zł.
− dz.852, r.85202, § 4260 o kwotę 31 zł., tj. do kwoty 81.860 zł.
− dz.852, r.85202, § 4270 o kwotę 2.737 zł., tj. do kwoty 24.263 zł.
− dz.852, r.85202, § 4300 o kwotę 3.704 zł., tj. do kwoty 89.798 zł.
− dz.852, r.85202, § 4350 o kwotę 557 zł., tj. do kwoty 1.443 zł.
− dz.852, r.85202, § 4410 o kwotę 136 zł., tj. do kwoty 1.190 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85202, § 4110 o kwotę 617 zł., tj. do kwoty 245.485 zł.
− dz.852, r.85202, § 4120 o kwotę 93 zł., tj. do kwoty 33.446 zł.
− dz.852, r.85202, § 4210 o kwotę 17.344 zł., tj. do kwoty 425.000 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85403, § 3110 o kwotę 14 zł., tj. do kwoty 1.220 zł.
− dz.854, r.85403, § 4010 o kwotę 2.710 zł., tj. do kwoty 544.925 zł.
− dz.854, r.85403, § 4110 o kwotę 4.394 zł., tj. do kwoty 90.110 zł.
− dz.854, r.85403, § 4120 o kwotę 493 zł., tj. do kwoty 13.862 zł.
− dz.854, r.85403, § 4260 o kwotę 12.346 zł., tj. do kwoty 78.447 zł.
− dz.854, r.85403, § 4350 o kwotę 300 zł., tj. do kwoty 0 zł.
− dz.854, r.85403, § 4410 o kwotę 566 zł., tj. do kwoty 513 zł.
− dz.854, r.85403, § 4430 o kwotę 23 zł., tj. do kwoty 1.277 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85403, § 3020 o kwotę 5.997 zł., tj. do kwoty 26.143,00 zł.
− dz.854, r.85403, § 4210 o kwotę 12.667 zł., tj. do kwoty 193.150,90 zł.
− dz.854, r.85403, § 4300 o kwotę 2.182 zł., tj. do kwoty 22.914,00 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85406, § 4010 o kwotę 460 zł., tj. do kwoty 494.440 zł.
− dz.854, r.85406, § 4110 o kwotę 390 zł., tj. do kwoty 94.400 zł.
− dz.854, r.85406, § 4120 o kwotę 40 zł., tj. do kwoty 13.045 zł.
− dz.854, r.85406, § 4260 o kwotę 24 zł., tj. do kwoty 1.900 zł.
− dz.854, r.85406, § 4270 o kwotę 22 zł., tj. do kwoty 2.251 zł.
− dz.854, r.85406, § 4350 o kwotę 25 zł., tj. do kwoty 835 zł.
− dz.854, r.85406, § 6060 o kwotę 289 zł., tj. do kwoty 4.211 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85406, § 4210 o kwotę 1.080 zł., tj. do kwoty 20.775 zł.
− dz.854, r.85406, § 4410 o kwotę 170 zł., tj. do kwoty 4.033 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.921, r.92195, § 4170 o kwotę 1.400 zł., tj. do kwoty 3.600 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.921, r.92195, § 3020 o kwotę 200 zł., tj. do kwoty 6.300 zł.
− dz.921, r.92195, § 4210 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 8.500 zł.
− dz.921, r.92195, § 4300 o kwotę 600 zł., tj. do kwoty 35.500 zł.
− dz.921, r.92195, § 4430 o kwotę 100 zł., tj. do kwoty 100 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.926, r.92695, § 4300 o kwotę 100 zł., tj. do kwoty 42.100 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.926, r.92695, § 4170 o kwotę 100 zł., tj. do kwoty 1.900 zł.
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 35.922.616,89  zł.
 
g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 4210 o kwotę 2.868 zł., tj. do kwoty 57.868 zł.
− dz.852, r.85203, § 4260 o kwotę 1.639 zł., tj. do kwoty 18.399 zł.
− dz.852, r.85203, § 4270 o kwotę 244 zł., tj. do kwoty 1.256 zł.
− dz.852, r.85203, § 4280 o kwotę 900 zł., tj. do kwoty 5.600 zł.
− dz.852, r.85203, § 4410 o kwotę 1.182 zł., tj. do kwoty 4.818 zł.
− dz.852, r.85203, § 4430 o kwotę 1.966 zł., tj. do kwoty 2.034 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
−dz.852, r.85203, § 4010 o kwotę 7.576 zł., tj. do kwoty 121.668 zł.
− dz.852, r.85203, § 4110 o kwotę 821 zł., tj. do kwoty 21.582 zł.
− dz.852, r.85203, § 4120 o kwotę 79 zł., tj. do kwoty 2.948 zł.
− dz.852, r.85203, § 4300 o kwotę 296 zł., tj. do kwoty 14.496 zł.
− dz.852, r.85203, § 4350 o kwotę 27 zł., tj. do kwoty 827 zł.
 
h/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 40.000 zł., tj. do kwoty 576.000 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 40.000 zł., tj. do kwoty 290.000 zł.
− dz. 852, r. 85201 o kwotę 24.019 zł., tj. do kwoty 130.121 zł.
w tym: § 2320 o kwotę 24.019 zł., tj. do kwoty 130.121 zł.
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po  zmianach  wynosi  889.299 zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi  41.094.001,89 zł.
 
5) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
6) załącznik Nr 5a do uchwały − Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
7) załącznik Nr 7 do uchwały − Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
8) załącznik Nr 8 do uchwały − Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-01-05 15:30:26)
Lista wiadomości