logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXIV/191/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację
UCHWAŁA NR XXXIV/191/ 05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z  dnia 8 grudnia 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zmienia się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr XXVI/136/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-12-13 08:54:12)
Lista wiadomości