logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXIV/190/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok
UCHWAŁA NR XXXIV/190/05/
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 8 grudnia 2005 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), art. 109 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/120/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2005 r. zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVI/138/05 z dnia 24 lutego 2005 r., Nr XXVII/148/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r., Nr XXVIII/153/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr XXIX/162/05 z dnia 31 maja 2005 r., Nr XXX/171/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.,  Nr XXXI/179/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr XXXII/181/05 z dnia 28 września 2005 r. i  Nr XXXIII/187/05 z dnia 15 listopada 2005 r.  wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w  § 1   ust. 1
 
z w i ę k s z a    s i ę   
 
dochody budżetu powiatu o kwotę 381.539,70 ., tj. do kwoty 39.893.653,39 .
 
w tym: zmniejsza się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.628 ., tj. do kwoty 4.260.756 .
 
2) w  § 1 ust. 2
 
z w i ę k s z a   s i ę
 
wydatki budżetu powiatu o kwotę 381.539,70 ., tj. do kwoty 41.038.463,39 .
 
w tym: zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę6.628 ., tj. do kwoty 4.260.756 .
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu  Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 14.808,70 ., tj. do kwoty 409.991,70 .
w tym: § 2707 o kwotę 14.808,70 ., tj. do kwoty 14.808,70 .
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 152.574 ., tj. do kwoty 2.364.334 .
w tym: § 0830 o kwotę 25.000 ., tj. do kwoty 555.000 .
§ 2130 o kwotę 127.574 ., tj. do kwoty 1.807.734 .
− dz. 854, r. 85403 o kwotę 220.925,00 ., tj. do kwoty 342.725,00 .
w tym: § 2440 o kwotę 131.779,60 ., tj. do kwoty 131.779,60 .
§ 6260 o kwotę 89.145,40 ., tj. do kwoty 89.145,40 .
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.803, r.80309, § 2338 o kwotę 72.765 ., tj. do kwoty 0 zł.
− dz.803, r.80309, § 2339 o kwotę 24.255 ., tj. do kwoty 0 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.803, r.80309, § 2888 o kwotę 72.765 ., tj. do kwoty 72.765 .
− dz.803, r.80309, § 2889 o kwotę 24.255 ., tj. do kwoty 24.255 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85415, § 2338 o kwotę 233.288,54., tj. do kwoty 0 zł.
− dz.854, r.85415, § 2339 o kwotę 95.232,46., tj. do kwoty 0 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85415, § 2888 o kwotę 233.288,54., tj. do kwoty 233.288,54.
− dz.854, r.85415, § 2889 o kwotę 95.232,46., tj. do kwoty 95.232,46.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi
 34.750.023,39 zł.
 
c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
− dz. 750, r. 75045 o kwotę 6.628 ., tj. do kwoty 33.372..
w tym: § 2110 o kwotę 6.628 ., tj. do kwoty 33.372..
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 4.260.756 zł.
 
d/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej, jak niżej:
− dz. 750, r. 75045 o kwotę 140 zł., tj. do kwoty 7.860 .
w tym: § 2120 o kwotę 140 zł., tj. do kwoty 7.860 .
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 21.330 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 39.893.653,39 zł.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 14.808,70 ., tj. do kwoty 4.182.218,70 .
w tym: § 4217 o kwotę 14.808,70 ., tj. do kwoty 14.808,70 .
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 152.574 ., tj. do kwoty 3.022.241 .
w tym: § 4010 o kwotę 30.630 ., tj. do kwoty 1.301.223 .
§ 4210 o kwotę 114.141 ., tj. do kwoty 402.656 .
§ 4260 o kwotę 4.000 ., tj. do kwoty 81.891 .
§ 4300 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty 93.502 .
§ 4410 o kwotę 426 zł., tj. do kwoty 1.326 .
§ 4430 o kwotę 377 zł., tj. do kwoty 12.567 .
− dz. 854, r. 85403 o kwotę 220.925,00 ., tj. do kwoty 1.976.165,00.
w tym: § 4210 o kwotę 131.779,60 ., tj. do kwoty 169.098,60.
       § 6060 o kwotę 89.145,40 ., tj. do kwoty 208.185,40.
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 8.000 ., tj. do kwoty 6.846.074 .
w tym: § 4430 o kwotę 8.000 ., tj. do kwoty 11.979 .
− dz. 757, r. 75702 o kwotę 32.302 ., tj. do kwoty 64.261 .
w tym: § 8070 o kwotę 32.302 ., tj. do kwoty 64.261 .
− dz. 801, r. 80102 o kwotę 26.204 ., tj. do kwoty 322.955 .
w tym: § 3020 o kwotę 4.005 ., tj. do kwoty 17.891 .
       § 4010 o kwotę 17.679 ., tj. do kwoty 221.688 .
       § 4110 o kwotę 3.970 ., tj. do kwoty 46.150 .
§ 4120 o kwotę 550 zł., tj. do kwoty 6.276 .
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 28 zł., tj. do kwoty 4.182.190,70 .
w tym: § 4170 o kwotę 28 zł., tj. do kwoty 1.472,00.
− dz. 801, r. 80123 o kwotę 17.244 ., tj. do kwoty 578.764 .
w tym: § 4010 o kwotę 17.244 ., tj. do kwoty 385.837 .
− dz. 801, r. 80146 o kwotę 2.904 ., tj. do kwoty 26.597 .
w tym: § 4300 o kwotę 2.904 ., tj. do kwoty 26.597 .
− dz. 853, r. 85333 o kwotę 2.000 ., tj. do kwoty 2.034.628 .
w tym: § 4430 o kwotę 2.000 ., tj. do kwoty 5.758 .
− dz. 854, r. 85403 o kwotę 44.830 ., tj. do kwoty 1.931.335 .
w tym: § 3020 o kwotę 2.014 ., tj. do kwoty 20.146 .
       § 4010 o kwotę 21.480 ., tj. do kwoty 547.635 .
§ 4110 o kwotę 20.085 ., tj. do kwoty 94.504 .
§ 4120 o kwotę 1.251 ., tj. do kwoty 14.355 .
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 12.992 ., tj. do kwoty 442.197 .
w tym: § 4010 o kwotę 12.075 ., tj. do kwoty 235.346 .
§ 4110 o kwotę 917 zł., tj. do kwoty 47.829 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 750, r. 75020 o kwotę 20.102 ., tj. do kwoty 7.634.221,69.
w tym: § 4300 o kwotę 20.102 ., tj. do kwoty 2.978.394,00.
− dz. 801, r. 80111 o kwotę 52.694 ., tj. do kwoty 357.120 .
w tym: § 3020 o kwotę 1.707 ., tj. do kwoty 19.662 .
       § 4010 o kwotę 43.392 ., tj. do kwoty 251.001 .
§ 4110 o kwotę 6.685 ., tj. do kwoty 50.413 .
§ 4120 o kwotę 910 zł., tj. do kwoty 6.865 .
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 21.007 ., tj. do kwoty 3.557.611 .
w tym: § 3020 o kwotę 3.007 ., tj. do kwoty 141.539 .
§ 4260 o kwotę 15.000 ., tj. do kwoty 142.468 .
§ 4300 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty 74.326 .
− dz. 801, r. 80134 o kwotę 47.033 ., tj. do kwoty 128.552 .
w tym: § 3020 o kwotę 2.055 ., tj. do kwoty 7.359 .
§ 4010 o kwotę 37.606 ., tj. do kwoty 93.291 .
§ 4110 o kwotę 6.517 ., tj. do kwoty 17.912 .
§ 4120 o kwotę 855 zł., tj. do kwoty 2.407 .
− dz. 801, r. 80195 o kwotę 200 zł., tj. do kwoty 35.193 .
w tym: § 4170 o kwotę 200 zł., tj. do kwoty 1.600 .
− dz. 854, r. 85417 o kwotę 1.468 ., tj. do kwoty 29.615 .
w tym: § 3020 o kwotę 385 zł., tj. do kwoty 385 zł.
§ 4010 o kwotę 725 zł., tj. do kwoty 11.288 .
§ 4110 o kwotę 274 zł., tj. do kwoty 2.174 .
§ 4120 o kwotę 84 zł., tj. do kwoty 343 zł.
− dz. 921, r. 92195 o kwotę 4.000 ., tj. do kwoty 52.000 .
w tym: § 4300 o kwotę 4.000 ., tj. do kwoty 32.900 .
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75019, § 4300 o kwotę 1.900 ., tj. do kwoty 17.300 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75019, § 4170 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 400 zł.
− dz.750, r.75019, § 4210 o kwotę 1.500 ., tj. do kwoty 6.200 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75020, § 4040 o kwotę 31.000 ., tj. do kwoty 229.000 .
− dz.750, r.75020, § 4110 o kwotę 59.000 ., tj. do kwoty 539.575 .
− dz.750, r.75020 § 4140 o kwotę 4.700 ., tj. do kwoty 9.700 .
− dz.750, r.75020 § 4170 o kwotę 12.000 ., tj. do kwoty 5.000 .
− dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 24.500 ., tj. do kwoty 95.184,69.
− dz.750, r.75020, § 4240 o kwotę 300 zł., tj. do kwoty 1.500 .
− dz.750, r.75020, § 4350 o kwotę 6.000 ., tj. do kwoty 100 zł.
− dz.750, r.75020, § 4410 o kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 30.000 .
− dz.750, r.75020, § 4420 o kwotę 3.900 ., tj. do kwoty 2.100 .
− dz.750, r.75020 § 6060 o kwotę 28.875 ., tj. do kwoty 265.375 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 42.700 ., tj. do kwoty 47.700 .
− dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 117.145 ., tj. do kwoty 3.095.539 .
− dz.750, r.75020, § 4430 o kwotę 20.430 ., tj. do kwoty 32.270 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75095, § 4210 o kwotę 3.542 ., tj. do kwoty 14.598 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75095, § 4170 o kwotę 410 zł., tj. do kwoty 18.337 .
− dz.750, r.75095, § 4300 o kwotę 2.400 ., tj. do kwoty 140.862 .
− dz.750, r.75095, § 4350 o kwotę 732 zł., tj. do kwoty 6.217 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 3020 o kwotę 4.965 ., tj. do kwoty 141.529 .
− dz.801, r.80120, § 4010 o kwotę 19.138 ., tj. do kwoty 1.791.218 .
− dz.801, r.80120, § 4040 o kwotę 2.035 ., tj. do kwoty 127.922 .
− dz.801, r.80120, § 4110 o kwotę 11.958 ., tj. do kwoty 359.425 .
− dz.801, r.80120, § 4120 o kwotę 1.642 ., tj. do kwoty 49.405 .
− dz.801, r.80120, § 4170 o kwotę 132 zł., tj. do kwoty 1.340 .
− dz.801, r.80120, § 4260 o kwotę 731 zł., tj. do kwoty 29.931 .
− dz.801, r.80120, § 4430 o kwotę 655 zł., tj. do kwoty 958 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 3030 o kwotę 5.038 ., tj. do kwoty 5.038 .
− dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 32.126 ., tj. do kwoty 168.206 .
− dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 2.333 ., tj. do kwoty 67.158 .
− dz.801, r.80120, § 4350 o kwotę 57 zł., tj. do kwoty 4.557 .
− dz.801, r.80120, § 4410 o kwotę 1.702 ., tj. do kwoty 11.184 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80123, § 4010 o kwotę 3.470 ., tj. do kwoty 382.367 .
− dz.801, r.80123, § 4040 o kwotę 642 zł., tj. do kwoty 25.247 .
− dz.801, r.80123, § 4110 o kwotę 2.188 ., tj. do kwoty 79.289 .
− dz.801, r.80123, § 4120 o kwotę 333 zł., tj. do kwoty 10.878 .
− dz.801, r.80123, § 4300 o kwotę 3.576 ., tj. do kwoty 6.207 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80123, § 3020 o kwotę 1.784 ., tj. do kwoty 30.191 .
− dz.801, r.80123, § 3030 o kwotę 8.130 ., tj. do kwoty 8.130 .
− dz.801, r.80123, § 4240 o kwotę 295 zł., tj. do kwoty 5.545 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80130, § 4110 o kwotę 19.504 ., tj. do kwoty 384.499 .
− dz.801, r.80130, § 4120 o kwotę 1.802 ., tj. do kwoty 53.473 .
− dz.801, r.80130, § 4260 o kwotę 797 zł., tj. do kwoty 141.671 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80130, § 3020 o kwotę 6.826 ., tj. do kwoty 148.365 .
− dz.801, r.80130, § 4010 o kwotę 14.753 ., tj. do kwoty 1.993.455 .
− dz.801, r.80130, § 4270 o kwotę 12 zł., tj. do kwoty 91.052 .
− dz.801, r.80130, § 4300 o kwotę 411 zł., tj. do kwoty 74.737 .
− dz.801, r.80130, § 4350 o kwotę 101 zł., tj. do kwoty 2.601 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 801, r.80146, § 4300 o kwotę 1.025 ., tj. do kwoty 25.572 .
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r.80146, § 4410 o kwotę 383 zł., tj. do kwoty 383 zł.
− dz. 801, r.80146, § 4420 o kwotę 642 zł., tj. do kwoty 642 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 852, r.85202, § 4280 o kwotę 1.370 ., tj. do kwoty 8.630 .
− dz.852, r.85202, § 4480 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty 0 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85202, § 4010 o kwotę 4.370 ., tj. do kwoty 1.305.593 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85220, § 4210 o kwotę 1.300 ., tj. do kwoty 71.096 .
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85220, § 4300 o kwotę 1.300 ., tj. do kwoty 6.700 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85406, § 3020 o kwotę 1.800 ., tj. do kwoty 19.440 .
− dz.854, r.85406, § 4010 o kwotę 3.500 ., tj. do kwoty 494.900 .
− dz.854, r.85406, § 4110 o kwotę 3.500 ., tj. do kwoty 94.790 .
− dz.854, r.85406, § 4120 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 13.085 .
− dz.854, r.85406, § 4260 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 1.924 .
− dz.854, r.85406, § 4350 o kwotę 300 zł., tj. do kwoty 860 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85406, § 4210 o kwotę 2.500 ., tj. do kwoty 19.695 .
− dz.854, r.85406, § 4300 o kwotę 2.200 ., tj. do kwoty 44.849 .
− dz.854, r.85406, § 4410 o kwotę 800 zł., tj. do kwoty 3.863 .
− dz.854, r.85406, § 6060 o kwotę 4.500 ., tj. do kwoty 4.500 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85410, § 4110 o kwotę 1.582 ., tj. do kwoty 46.247 .
− dz.854, r.85410, § 4120 o kwotę 334 zł., tj. do kwoty 6.304 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85410, § 3020 o kwotę 1.916 ., tj. do kwoty 12.498 .
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 35.803.059,39 zł.
 
d/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
− dz. 750, r. 75045 o kwotę 6.628 ., tj. do kwoty 33.372 .
w tym: § 4110 o kwotę 103 zł., tj. do kwoty 982 zł.
§ 4120 o kwotę 15 zł., tj. do kwoty 140 zł.
§ 4170 o kwotę 3.880 ., tj. do kwoty 24.880 .
§ 4210 o kwotę 2.429 ., tj. do kwoty 4.306 .
§ 4300 o kwotę 1 zł., tj. do kwoty 1.894 .
§ 4410 o kwotę 200 zł., tj. do kwoty 0 zł.
        
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 462 zł., tj. do kwoty 5.774 .
− dz.710, r.71015, § 4270 o kwotę 9 zł., tj. do kwoty 91 zł.
− dz.710, r.71015, § 4410 o kwotę 606 zł., tj. do kwoty 394 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.710, r.71015, § 4020 o kwotę 515 zł., tj. do kwoty 109.815 .
− dz.710, r.71015, § 4110 o kwotę 6 zł., tj. do kwoty 30.978 .
− dz.710, r.71015, § 4120 o kwotę 10 zł., tj. do kwoty 4.173 .
− dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 55 zł., tj. do kwoty 559 zł.
− dz.710, r.71015, § 4440 o kwotę 491 zł., tj. do kwoty 4.891 .
             
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 4.260.756 zł.
 
f/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej, jak niżej:
− dz. 750, r. 75045 o kwotę 140 zł., tj. do kwoty 7.860 .
w tym: § 4300 o kwotę 140 zł., tj. do kwoty 7.860 .
        
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 21.330 zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 41.038.463,39 zł.
 
5) załącznik Nr 4a do uchwały − Prognoza kwoty długu Powiatu Konińskiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
6) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
7) załącznik Nr 7 do uchwały − Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
w  sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok
 
D O C H O D Y
 
§ 1, PKT 3
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne
 
dział 801, rozdział 80120, § 2707 − 14.808,70 zł.
- zwiększa się dochody w rozdziale 80120 − Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej SOKRATES - COMENIUS /umowa Nr 05/Spc/05-5120/P1 została zawarta w dniu 3 października 2005 roku pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Sokrates a Starostwem Powiatowym/Beneficjentem programu Comenius jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
dział 852, rozdział 85202, § 0830 − 25.000 zł.
§ 2130 − 127.574 .               
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 − Domy pomoc społecznej z tytułu wpływu z usług o kwotę 25.000, w związku z pełnym wykorzystaniem istniejącej bazy pobytowej w DPS w Ślesinie, wzrostem wysokości przeciętnego świadczenia, wzrostem liczby mieszkańców skierowanych na nowych zasadach wnoszących odpłatność w wysokości pełnych kosztów utrzymania w placówce.
Ponadto, na podstawie decyzji Nr 46/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2005 r. została zwiększona dotacja celowa (§ 2130) o kwotę 127.574 . z przeznaczeniem na dofinansowania domów pomocy społecznej.
 
dział 854, rozdział 85403 § 2440 − 131.779,60 zł.
§ 6260 − 89.145,40 .            
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85403 − Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON projektów w ramach programu "EDUKACJA − program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych".
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału na wnioski:
 
- zmian dokonano w celu dostosowania planu dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej − dochody zaplanowane w paragrafach 2338 i 2339 zostały przeniesione odpowiednio do paragrafów 2888 i 2889.
 
c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 
dział 750, rozdział 75045, § 2110 − 6.628 zł.
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych w rozdziale 75045 - Komisje poborowe na podstawie decyzji Nr 40/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2005 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 
d/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji  rządowej
 
dział 750, rozdział 75045 § 2120 − 140 zł.
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych w rozdziale 75045 - Komisje poborowe na podstawie decyzji Nr 40/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2005 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
             
W Y D A T K I
 
§ 1, PKT 4
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne
 
dział 801, rozdział 80120 − 14.808,70 .       
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 − Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Sokrates COMENIUS Akcja 1. Powyższe środki przyznane są dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na sfinansowanie projektu pn. "Szkoła łączy Europę - marzenia i rzeczywistość".
 
0dział 852, rozdział 85202 − 152.574 .        
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 − z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz na wydatki rzeczowe, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej (127.574 .) oraz z wpływów z tytułu dochodów własnych DPS, wynikających ze wzrostu sprzedaży usług (25.000 .).
 
dział 854, rozdział 85403 − 220.925 .
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85403 o kwotę 220.925 . w związku z dofinansowaniem ze środków P F R O N projektów w ramach programu "EDUKACJA − program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych". Powyższe środki przeznaczone są dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na zakupy bieżące i inwestycyjne.
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami
- przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się po przeprowadzenia analizy planu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 
Zmian dokonano w następujących jednostkach:
- Zarząd Dróg Powiatowych
- Starostwo Powiatowe
- Powiatowy Urząd Pracy
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale
 
Powyższe działania mają na celu dostosowanie planu w tych jednostkach do faktycznych potrzeb i zadań wynikających z realizacji wydatków.
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału na wnioski:
 
Kierownika Biura Rady
− dział 750, rozdział 75019
Naczelnika Wydziału Zarządzania
− dział 750, rozdział 75020
 
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
− dział 750, rozdział 75020
Naczelnika Wydziału Promocji i Informacji
− dział 750, rozdział 75095
Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Obronnych i Informacji Niejawnych
− dział 750 rozdział 75095
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
− dział 801, rozdział 80120
− dział 801, rozdział 80123
− dział 801, rozdział 80146
− dział 801, rozdział 80130
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
− dział 801, rozdział 80120
− dział 801, rozdział 80123
− dział 801, rozdział 80130
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
− dział 801, rozdział 80120
− dział 801,rozdział 80123
− dział 801, rozdział 80130
− dział 854, rozdział 85410
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
− dział 852, rozdział 85202
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
− dział 852, rozdział 85220
Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
− dział 854, rozdział 85406
 
Powyższych przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb zgodnie z wnioskami.
 
d/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 
dział 750 rozdział 75045 − 6.628 .   
- zmniejsz się plan wydatków budżetowych w rozdziale 75045 - Komisje poborowe na podstawie de
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-12-14 14:03:42)
Lista wiadomości