logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXIV/189/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych
UCHWAŁA NR XXXIV/189/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 grudnia 2005 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.
 
Na podstawie art.12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, w tym cywilno-prawnych, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych funduszy celowych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
 
 
§ 2. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli:
1)    wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2)    nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub żadnego majątku,
3)    ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
4)    zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2.    Umorzenia dokonuje się z urzędu lub w przypadkach określonych ust.1 pkt 1,3,4 na wniosek dłużnika.
3.    Umorzenie z urzędu z uwagi na okoliczności określone w ust. 1 pkt 3 może nastąpić tylko za zgodą dłużnika.
 
§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności z zastrzeżeniem ust. 2 uprawniony jest :
1)    kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej - jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w formie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim,
2)    Starosta - jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w formie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim,
3)    Zarząd Powiatu - jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwoty, o których mowa w pkt 2.
2.    Wierzytelności powiatowych funduszy celowych umarza Starosta po zaopiniowaniu przez dysponenta funduszu.
3.    Przez wartość wierzytelności, o których mowa w ust. 1 rozumie się należność główną.
 
§ 4. Organy wymienione w § 3 ust. 1 i 2 uprawnione są do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
 
§ 5. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi i gospodarczymi organy wymienione w § 3 ust. 1 i 2, na wniosek dłużnika, mogą odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
 
§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 5 następuje odpowiednio w drodze:
1)    decyzji wydanej przez kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej,
2)    zarządzenia Starosty,
3)    uchwały Zarządu Powiatu,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Przy zaistnieniu szczególnych okoliczności umorzenie lub udzielenie ulg w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilno-prawnym może nastąpić w drodze umowy.
 
§ 7. Organy wymienione w § 3 ust. 1 i 2 składają Radzie Powiatu sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego łącznie ze sprawozdaniem z rocznego wykonania budżetu.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 9. Traci moc uchwała Rady Powiatu Konińskiego Nr XIV/87/99 z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa a także organów do tego uprawnionych.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-12-13 08:54:01)
Lista wiadomości