logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV193/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński
 
UCHWAŁA NR XXXV193/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 grudnia 2005 roku
 
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181)
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński, zwany dalej "regulaminem" określa na rok 2006:
1. wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
2. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Konińskiego;
3. szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", prowadzone przez Powiat Koniński.
 
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
 
§ 3.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny w szkole stanowi 6 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły, uwzględniając poziom spełniania warunków o których mowa w § 6, ustala Starosta po zasięgnięciu opinii powołanej przez siebie komisji w składzie: przedstawiciel Starosty, przewodniczący właściwej Komisji Rady Powiatu,  przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 
4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, z zastrzeżeniem § 5, dodatku motywacyjnego jest:
1. uzyskiwanie przez uczniów, z  uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, pokazach;
2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;
3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
4. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5. systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków;
6. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
7. wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
8. dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych;
9. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym  pedagogicznej;
10. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
11. przestrzeganie dyscypliny pracy;
12. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących w procesie kształcenia i wychowania;
13. zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych;
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;
14. realizacja dodatkowych czynności i zajęć, a w szczególności:
         a) systematyczne analizowanie i ocenianie pisemnych prac uczniowskich z języka polskiego;
         b) prowadzenie prac dyplomowych w szkołach zawodowych;
  c) organizowanie i przygotowanie stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych lub zajęć praktycznych;
d) udział w pracach komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, komisji  maturalnej i komisji kwalifikacyjnej, potwierdzony zapisami w protokołach, poza godzinami ujętymi w arkuszu organizacyjnym.
 
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie co najmniej 8 z wymienionych w ust.1 kryteriów.
 
§ 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi - doradcy metodycznemu oprócz kryteriów, o których mowa w § 4, podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest również realizacja co najmniej 6 z wymienionych poniżej zadań:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie objętym doradztwem;
2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych przy warsztacie pracy;
3) organizowanie konferencji przedmiotowo metodycznych;
4) prowadzenie warsztatów metodycznych;
5) współdziałanie z organami i instytucjami oświatowymi (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji i Nauki);
6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych;
7) upowszechnianie innowacji metodycznych;
8) organizowanie wystaw środków dydaktycznych i ich promowanie wśród nauczycieli;
9) podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju;
10) prowadzenie dokumentacji pracy;
11) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
 
§ 6.1. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły, a zwłaszcza:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe;
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego;
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły;
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły, a zwłaszcza:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań;
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
c) polityka kadrowa;
d) organizowanie konferencji szkoleniowych;
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;
f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, a zwłaszcza:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali powiatu, regionu, województwa, kraju;
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych;
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym;
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów;
e) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z podmiotami działającymi w zakresie kultury i oświaty.
 
2. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest spełnienie co najmniej 10 z wymienionych w ust.1 warunków.
 
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może przekroczyć 15%, a dla dyrektora szkoły 35% otrzymywanego  wynagrodzenia zasadniczego, z tym że:
1) wysokość dodatku za prowadzenie pracy dyplomowej ustala się na poziomie trzech godzin dydaktycznych za każdą prowadzoną pracę. Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, komisji maturalnej i komisji kwalifikacyjnej, potwierdzony zapisami w protokołach, dodatek nalicza się w wysokości przepracowanych godzin dydaktycznych poza godzinami ujętymi w arkuszu organizacyjnym;
2) za systematyczne analizowanie i ocenianie pisemnych prac uczniowskich z języka polskiego wysokość dodatku wynosi co najmniej 20 zł miesięcznie;
3) za organizowanie i przygotowanie stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych lub zajęć praktycznych wysokość dodatku wynosi co najmniej 20 zł, proporcjonalnie do wymiaru godzin realizowanych przez nauczyciela.
 
2. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust.1 pkt 1-3, nie zmniejszają wysokości środków finansowych określonych w § 3 ust.1.
 
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 
4. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel i dyrektor szkoły nabywają po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w danej szkole.
 
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
 
§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej na podstawie poniższej tabeli:
 
Lp.
Stanowisko kierownicze
Miesięcznie w złotych
1.
Szkoła ( zespół szkół):
a) dyrektor szkoły ( zespołu szkoły):
-    do 8 oddziałów,
-    od 9 do 16 oddziałów,
-    od 17 do 22 oddziałów,
-    od 23 do 29 oddziałów,
-    30 oddziałów i więcej
b) wicedyrektor,
c) kierownik szkolenia praktycznego,
d) kierownik oddziału zamiejscowego,
e) kierownik internatu
 
 
160 - 380
250 - 550
350 - 600
                 610 - 850
                 860 - 1000
250 - 450
                 200 - 350
150 - 250
200 - 350
2.
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy:
a) dyrektor,
b) wicedyrektor, kierownik internatu
 
250 - 650
250 - 450
3.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna:
a) dyrektor,
b) wicedyrektor, kierownik filii
 
250 - 500
150 - 300
4.
Kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego
 
150 - 300
 
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 
 
3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:
1) wychowawcy klasy:
a) w szkole dla młodzieży - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 40 zł,
b) w szkole dla dorosłych - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 25 zł,
2) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 150 zł,
3) opiekuna stażu - przysługuje dodatek funkcyjny za każdego nauczyciela stażystę lub nauczyciela kontraktowego w wysokości - 35 zł.
 
4. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdą pełnioną funkcję.
 
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 
6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia, z zastrzeżeniem ust.7.
 
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje również w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności, a także w innym okresie, za który nauczyciel nie zachowuje prawa do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 
8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Starosta, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, w granicach określonych tabelą dodatków funkcyjnych, o której mowa w ust.1, po zaopiniowaniu przez właściwe struktury związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 
9. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, przyznając dodatek funkcyjny uwzględnia się łączną ilość oddziałów.
 
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
 
§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust.2 i 3 Karty Nauczyciela, w wysokości określonej w ust. 2 i 3.
 
2. Za pracę w trudnych warunkach, a mianowicie za prowadzenie przez nauczyciela:
1) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
2) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 10 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
3) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 10 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
4) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z  dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 30 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
5) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 15 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
6) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania;
7) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  w tym w internatach) - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
8) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości  do  10 %  otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia  zasadniczego.
 
3. Za pracę w warunkach uciążliwych, a mianowicie prowadzenie:
1) zajęć wymienionych w ust.2 pkt 2-7 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę;
2) zajęć przez nauczycieli szkół (oddziałów) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 1 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a w przypadku gdy w takim oddziale lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne są prowadzone według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę - przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.
 
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
 
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
 
6. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.
 
7. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i do dodatku za trudne albo uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do obu tych dodatków.
 
8. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Starosta.
 
Rozdział 5
Dodatek za wysługę lat
 
§ 10. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 
2. Z zastrzeżeniem art.33 Karty Nauczyciela dodatek za wysługę lat przyznaje się:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
 
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust.2 dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
 
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów:
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;
3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień;
4) rekolekcjami;
5) udziałem w konferencjach metodycznych;
6) Dniem Edukacji Narodowej;
- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
 
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
 
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVI/135/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński (Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 91, poz. 2635 i Nr 125, poz.3415)
 
§ 13. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2006 r.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-01-05 15:29:42)
Lista wiadomości