logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/194/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nadania Statutu Technikum dla dorosłych w Wilczynie
UCHWAŁA NR XXXV/194/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  29 grudnia 2005 roku
 
w sprawie nadania Statutu Technikum dla dorosłych w Wilczynie.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Technikum dla dorosłych w Wilczynie
2. Adres szkoły: Wilczogóra 7, 62-550 Wilczyn.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Koniński.
4. Technikum dla dorosłych kształci słuchaczy w formie zaocznej w zawodzie technik rolnik w cyklu czteroletnim na podbudowie gimnazjum.
 
Rozdział 2
Cele i zadania Technikum
 
§ 2
 
1. Zadaniem Technikum dla dorosłych jest kształcenie do poziomu umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2. Technikum dla dorosłych umożliwia słuchaczom świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia, a ponadto:
1). kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku słuchaczy,
2) sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
3) udziela słuchaczom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
4) umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy,
5) teoretycznie i praktycznie przygotowuje do zawodu.
 
Rozdział 3
Organy Technikum
 
§ 3
 
Organami Technikum dla dorosłych  są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) rada słuchaczy.
§ 4
 
1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz reprezentowanie na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) realizowanie uchwał  rady pedagogicznej i rady słuchaczy podjętych w ramach ich kompetencji,
4) organizowanie obsługi administracyjnej i gospodarczej,
5) realizowanie budżetu.
2. Dyrektor może na podstawie decyzji rady pedagogicznej, urlopować słuchacza lub skreślić z listy słuchaczy w przypadkach określonych niniejszym Statutem.
3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników.
 
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich kompetencji współpracuje z pozostałymi organami Technikum dla dorosłych.
5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy,
2) zatwierdzenie wyników sesji egzaminacyjnej,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
4) podejmowanie uchwał dotyczących urlopowania lub skreślenia z listy słuchaczy,
5) podejmowania, po konsultacji lub na wniosek rady słuchaczy, uchwał dotyczących skracania lub wydłużania czasu trwania semestru.
6. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, w tym rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.
7. W Technikum dla dorosłych działa rada słuchaczy, którą tworzą wszyscy słuchacze.
8. Rada słuchaczy może przedstawić pozostałym organom Technikum dla dorosłych, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w tym dotyczące zmian w niniejszym Statucie.
9. Zasady wybierania i działania organów rady słuchaczy określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy.
 
Rozdział 4
Zasady współdziałania organów Technikum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
 
§ 5
 
1. Każdy z organów Technikum dla dorosłych, o których mowa w § 3, ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. Regulaminy organów Technikum dla dorosłych w żadnym punkcie nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.
3. Organy Technikum dla dorosłych są zobowiązane do wzajemnego respektowania przyznanych kompetencji i uprawnień, informowania się o planowanych działaniach oraz podjętych decyzjach. Za wymianę informacji oraz organizację spotkań odpowiada dyrektor.
4. Koordynatorem współdziałania organów Technikum dla dorosłych jest dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania,
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
3) wspiera bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach,
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
5. Spory pomiędzy organami Technikum dla dorosłych (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor.
6. Spory między dyrektorem a innymi organami Technikum dla dorosłych, w zależności od przedmiotu sporu rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 
Rozdział 5
Organizacja Technikum
 
§ 6
 
1. Podstawowa jednostką organizacyjną Technikum dla dorosłych jest oddział złożony ze słuchaczy realizujących te same przedmioty według jednego planu nauczania.
2. Zajęcia prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym w pracowniach i salach lekcyjnych.
3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
4. Jednostka zajęć praktycznych trwa 60 minut.
5. Technikum dla dorosłych  zapewnia słuchaczom korzystanie z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.
6. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest semestr.
7. Szczegółową organizację nauczania w semestrze określa arkusz organizacyjny Technikum dla dorosłych opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania i planu finansowego Zespołu.
8. Nauka w każdym semestrze kończy się klasyfikacją zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
9. Termin sesji poprawkowej określa dyrektor.
10. Postępy słuchacza w nauce dokumentowane są w jego indeksie.
11. Zasady rekrutacji do Technikum dla dorosłych ustalone są zgodnie z kryteriami przyjętymi na dany rok szkolny oraz decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
12. W Technikum dla dorosłych:
1) odbywają się konsultacje zbiorowe we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,
2) konsultacje indywidualne w wymiarze 20 % ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,
3) organizowane są konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwsza - wprowadzająca do nauki w semestrze, i druga - przedegzaminacyjna.
 
Rozdział  6
Nauczyciele oraz inni pracownicy Technikum
 
§ 7
 
1. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni Technikum dla dorosłych prowadzą pracę Dydaktyczno - wychowawczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece słuchaczy.
2. W szczególności nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni powinni:
1) dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
2) dążyć do optymalnego wyposażenia placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne, techniczne środki nauczania i sprzęt,
3) sprawiedliwie traktować wszystkich słuchaczy,
4) bezstronnie i obiektywnie oceniać postępy słuchaczy.
3. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do systematycznego doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej.
4. Dyrektor Technikum dla dorosłych może przydzielić nauczycielowi opiekę nad grupą i oddziałem.
5. Zadaniem opiekuna grupy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczem a innymi członkami społeczności szkolnej.
6. Opiekun grupy, w celu realizacji zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego słuchacza,
2) planuje i organizuje wspólnie ze słuchaczami:
a) rożne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na wycieczkach i zajęciach pozalekcyjnych.
7. Opiekun grupy współdziała z nauczycielami uczącymi w jego grupie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu słuchaczy, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
8. Zadania, kompetencje i obowiązki wicedyrektora:
1) pełni zadania dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,
2) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły:
a) rocznego planu pracy szkoły,
b) kalendarza szkolnego,
c) informację o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
3) uczestniczy w opracowaniu przydziału czynności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów zawodowych,
4) upowszechnia innowacyjne formy i metody pracy dydaktycznej i wychowawczej,
5) organizuje pracę komisji socjalnej,
6) przewodniczy posiedzeniom komisji stypendialnej,
7) prowadzi nadzór nad pracą wychowawczą szkoły - organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej i biblioteki szkolnej,
8) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, biblioteki oraz lekcji i zajęć wychowawczych wychowawców klas,
9) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,
10) wydaje zalecenia pohospitacyjne i wynikające z nadzoru pedagogicznego,
11) odpowiada za dyscyplinę pracy w szkole w czasie nieobecności dyrektora, opracowanie i realizację planu gospodarowania funduszem socjalnym, prawidłowość prowadzonej dokumentacji.
 
Rozdział 7
Zespoły przedmiotowe
 
§ 8
 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Technikum dla dorosłych przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów - słuchaczy oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
5) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 
Rozdział 8
Prawa i obowiązki słuchaczy Technikum
 
§ 9
 
1. Słuchacz Technikum dla dorosłych ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkiego rodzaju formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania jego godności,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
6) wpływania na życie szkoły przez działalność w organach samorządowych słuchaczy,
7) korzystania z zasobów biblioteki.
2. Słuchacz Technikum dla dorosłych ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a także:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i życiu szkoły,
2) przestrzegać zasad kultury,
3) chronić własne życie i zdrowie,
4) dbać o wspólne dobro i porządek.
3. Słuchacz Technikum dla dorosłych może być skreślony z listy słuchaczy jeżeli:
1) jego postępy w  nauce nie rokują ukończenia szkoły,
2) swoim zachowaniem uwłacza sobie i kolegom oraz narusza dobre imię Technikum,
3) popełni wykroczenie przeciwko prawu,
4) z innych przyczyn uznanych przez radę pedagogiczną.
4. Słuchacz Technikum dla dorosłych może być urlopowany, gdy:
1) jego stan zdrowia wyklucza czasowo możliwość kontynuowania nauki,
2) z innych uznanych przez radę pedagogiczną przyczyn.
 
Rozdział 9
Wewnątrzszkolny system oceniania
 
§ 10
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchacza,
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz  zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
 
§ 11
 
1. Okresem zaliczeniowym jest semestr i rok szkolny.
2. Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry.
3. Warunkiem zaliczenia semestru jest:
1) uzyskanie oceny co najmniej dopuszczającej ze wszystkich zajęć przewidzianych w planie nauczania, zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie nauczania na dany semestr,
4. W Technikum dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.
6. Uzyskane oceny są jawne dla słuchaczy. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacze otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
8 W Technikum dla dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
9. W Technikum dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
 
§ 12
 
1. Podstawą oceniania i klasyfikacji słuchacza w Technikum dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej obowiązany jest wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.
3. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, pod warunkiem, że z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Technikum dla dorosłych.
5. Termin dodatkowy powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później do dnia 15 września.
6. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
7. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie należy podać do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach rozpoczynających  semestr.
8. Egzaminy semestralne w Technikum dla dorosłych przeprowadza się w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego.
9. Słuchacz Technikum dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej oceny bardzo dobrej klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych .
10. Oceny z wszystkich egzaminów muszą być wpisane do indeksu.
11. Słuchacz otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 
§ 13
 
Słuchacz może być nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczających połowę czasu przeznaczonego na odbyte zajęcia w szkolnym planie nauczania.
§ 14
 
1. Słuchacz Technikum dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych w terminie wyznaczonym przez wykładowcę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.
4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki, a w szkole prowadzonej w formie zaocznej - również z tych zajęć edukacyjnych, z których obowiązują pisemne i ustne egzaminy semestralne, składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.
5. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
6. Uzyskanie przez słuchacza oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym powoduje powtarzanie semestru lub skreślenie z listy słuchaczy.
7. Słuchaczowi Technikum dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
8. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w Technikum dla dorosłych zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
9. Zwolnienie, o którym mowa w ust.7 i 8, może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.
10. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 7 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się “zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia.
11. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 8 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się “zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.
 
§ 15
 
1. Słuchacz Technikum dla dorosłych zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej.
2. Dyrektor Technikum dla dorosłych:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu,  przewidzianemu dla danego zawodu,
2) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej praktyki zawodu w całości lub części, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie pokrewnym do zawodu, w którym się kształci okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu przewidzianemu dla zawodu pokrewnego.
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres  zawodu, w którym się kształci. Zaświadczenie to musi być przedłożone dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2 pkt 2 musi być przedłożone dyrektorowi Technikum dla dorosłych w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust.2 pkt 2 może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora Technikum dla dorosłych na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód pokrewny odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym słuchacz się kształci.
5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku praktycznej nauki zawodu zdaje egzamin uzupełniający na zasadach określonych dla egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminu uzupełniającego określa dyrektor Technikum dla dorosłych.
6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się “zwolniony z odpowiednio w całości lub w części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia.
7. Słuchacz kończy Technikum dla dorosłych, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
 
Rozdział 10
Biblioteka Szkolna
§ 16
 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz popula­ryzo­waniu wiedzy.
2. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwia:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
2. Organizacja biblioteki:
1) ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
a) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
c) wypożyczając lub czytając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do dyspozycji nauczyciela),
2) czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 5 książek na okres 1 miesiąca,
3) jeżeli książka potrzebna jest na czas dłuższy niż 1 miesiąc, czytelnik zobowiązany jest powiadomić o tym w celu uzyskania prolongaty,
4) czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub wskazaną przez nauczyciela - bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej,
5) wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego do biblioteki (do połowy czerwca).
4. Zadania nauczyciela - bibliotekarza:
1) praca pedagogiczna:
a) udostępnienie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowania o nowych nabytkach,
c) rozmowy z czytelnikami o książkach,
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
e) przysposobienie czytelnicze i przygotowanie uczniów do odbioru informacji w ramach zajęć grupowych prowadzonych zgodnie z "Programem przysposobienia czytelników i informowanie uczniów w bibliotece szkolnej" oraz w ramach wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
2) prace organizacyjne:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami czytelników i  profilem programowym szkoły,
b) ewidencja zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,
d) selekcja zbiorów,
e) konserwacja zbiorów,
f) organizacja warsztatu informatycznego, wydzielanie i uzupełnianie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów,
g) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni zgodnie z regulaminem biblioteki,
h) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna.
5. Część zbiorów księgarskich i audiowizualnych jest przekazywana do pracowni przedmiotowych, jako podręczna biblioteka nauczycieli, opiekunów pracowni.
 
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
 
§ 17
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-01-05 15:29:50)
Lista wiadomości