logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXX/172/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
 
UCHWAŁA NR XXX/172/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2005 roku
 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urzęd. Województwa Wielkp. Nr 70, poz. 945, z 2002 r. Nr 16, poz. 570, z 2003 r. Nr 105, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie Spółki z o.o. zabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem 661/1 o powierzchni 225 m2 położoną w Kleczewie przeznaczoną na cele mieszkaniowe.
 
§ 2
 
Warunki zbycia nieruchomości zostaną określone odrębną uchwałą.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-07-19 14:35:44)
Lista wiadomości