logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXX/171/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok
 
UCHWAŁA  NR XXX/171/05
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia  30 czerwca 2005 roku
 
w sprawie dokonania zmian w  budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 109 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/120/04 Rady Powiatu Konińskiego dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2005 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVI/138/05 z dnia 24 lutego 2005 r., Nr XXVII/148 z dnia 13 kwietnia 2005 r., Nr XXVIII/153 z dnia 28 kwietnia 2005 r. i Nr XXIX/162/05 z dnia 31 maja 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w  § 1   ust. 1
 
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 1.745.008 ., tj. do kwoty 38.174.065,69 .
 
2)    w  § 1  ust. 2
 
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.745.008 .,tj. do kwoty 39.318.875,69 .
 
 
3)    w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 758, r. 75802 o kwotę 500.000 ., tj. do kwoty 500.000 .
w tym: § 2780 o kwotę 500.000 ., tj. do kwoty 500.000
− dz. 900, r. 90001 na kwotę 20.000 ., tj. do kwoty 20.000 .
w tym: § 0960 na kwotę 20.000 ., tj. do kwoty 20.000 .
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 756, r. 75618 o kwotę 526.448 ., tj. do kwoty 4.226.448 .
w tym: § 0420 o kwotę 526.448 ., tj. do kwoty 4.226.448 .
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 82.560 ., tj. do kwoty 2.201.760 .
w tym: § 0830 o kwotę 60.000 ., tj. do kwoty 520.000 .
 § 2130 kwotę 22.560 ., tj. do kwoty 1.680.160 .
      
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 33.306.356,69 zł.
 
c/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
− dz. 600, r. 60014 na kwotę 586.000 ., tj. do kwoty 586.000 .
w tym: § 2710 na kwotę 330.000 ., tj. do kwoty 330.000 .
 § 6300 na kwotę 256.000 ., tj. do kwoty 256.000 .
− dz. 900, r. 90001 na kwotę 30.000 ., tj. do kwoty 30.000 .
w tym: § 2710 na kwotę 30.000 ., tj. do kwoty 30.000 .
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 795.346 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  38.174.065,69 zł.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 900, r. 90001 na kwotę 50.000 ., tj. do kwoty 50.000 .
w tym: § 4260 na kwotę 40.000 ., tj. do kwoty 40.000 .
 § 4300 na kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 10.000 .
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz.600, r. 60014 o kwotę 500.000 ., tj. do kwoty 6.742.479 .
w tym: § 6050 o kwotę 500.000 ., tj. do kwoty 2.410.954 .
− dz.750, r. 75020 o kwotę 469.600 ., tj. do kwoty 7.361.357,69 .
w tym: § 4300 o kwotę 469.600 ., tj. do kwoty 2.713.530 .
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 30.000 ., tj. do kwoty 3.505.768 .
w tym: § 4270 o kwotę 30.000 ., tj. do kwoty 240.400 .
− dz. 801, r. 80195 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 34.993 .
w tym: § 4170 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 400 zł.
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 82.560 ., tj. do kwoty 2.685.667 .
w tym: § 4210 o kwotę 82.560 ., tj. do kwoty 288.515 .
− dz. 853, r. 85333 o kwotę 26.448 ., tj. do kwoty 2.036.628 .
w tym: § 4010 o kwotę 9.648 ., tj. do kwoty 1.356.152 .
 § 4110 o kwotę 8.600 ., tj. do kwoty 235.072 .
 § 4120 o kwotę 8.200 ., tj. do kwoty 40.403 .
 
c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 852, r. 85204 o kwotę 1.267 ., tj. do kwoty 1.633.715 .
w tym: § 3110 o kwotę 1.267 ., tj. do kwoty 1.522.075 .
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r. 80120 o kwotę 732 zł., tj. do kwoty 4.160.324 .
w tym: § 4040 o kwotę 732 zł., tj. do kwoty 130.671 .
− dz.801, r. 80123 o kwotę 17 zł., tj. do kwoty 596.250 .
w tym: § 4040 o kwotę 17 zł., tj. do kwoty 26.131 .
− dz.801, r. 80130 o kwotę 2.150 ., tj. do kwoty 3.503.618 .
w tym: § 4040 o kwotę 2.150 ., tj. do kwoty 136.233 .
 
            z w i ę k s z e n i e :
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 2.899 ., tj. do kwoty 455.189 .
w tym: § 3020 o kwotę 2.899 ., tj. do kwoty 8.602 .
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz. 801, r. 80123 o kwotę 242 zł., tj. do kwoty 596.008 .
w tym: § 4040 o kwotę 242 zł., tj. do kwoty 25.889 .
 
            z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 242 zł., tj. do kwoty 4.160.566 .
w tym: § 4410 o kwotę 242 zł., tj. do kwoty 6.924 .
 
f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 200.500 ., tj. do kwoty 3.528.715 .
            z w i ę k s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4170 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 500 zł.
− dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 200.000 ., tj. do kwoty 2.610.954 .
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 4040 o kwotę 714 zł., tj. do kwoty 129.957
− dz.801, r.80120, § 4270 o kwotę 18.000 ., tj. do kwoty 82.124
            z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 18.000 ., tj. do kwoty 131.080 .
− dz.801, r.80120, § 4410 o kwotę 714 zł., tj. do kwoty 7.638 .
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80195, § 4300 o kwotę 1.000 ., tj. do kwoty 0 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80195, § 4170 o kwotę 1.000 ., tj. do kwoty 1.400 .
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 4300 o kwotę 1.913 ., tj. do kwoty 38.462 .
            z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 4420 o kwotę 1.913 ., tj. do kwoty 1.913 .
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85226, § 4170 o kwotę 2.467 ., tj. do kwoty 0 zł.
− dz.852, r.85226, § 4210 o kwotę 933 zł., tj. do kwoty 2.559 .
            z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85226, § 4300 o kwotę 3.400 ., tj. do kwoty 5.353 .
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85406, § 4040 o kwotę 2.566 ., tj. do kwoty 33.559 .
− dz.854, r.85406, § 4210 o kwotę 5.800 ., tj. do kwoty 18.195 .
             z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85406, § 4300 o kwotę 7.800 ., tj. do kwoty 42.649 .
− dz.854, r.85406, § 4410 o kwotę 566 zł., tj. do kwoty 3.063 .
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85410, § 4040 o kwotę 1.980 ., tj. do kwoty 15.860 .
            z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85410, § 3020 o kwotę 1.980 ., tj. do kwoty 10.582 .
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 34.334.293,69 zł.
 
g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
            z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75045, § 4210 o kwotę 503 zł., tj. do kwoty  6.735 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75045, § 4300 o kwotę 503 zł., tj. do kwoty 1.895 .
 
h/    wprowadza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 na kwotę 586.000 ., tj. do kwoty 586.000 .
w tym: § 4300 na kwotę 330.000 ., tj. do kwoty 330.000 .
§ 6050 na kwotę 256.000 ., tj. do kwoty 256.000 .
 
i/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
− dz. 852, r. 85204 o kwotę 1.267 ., tj. do kwoty 6.067 .
w tym: § 2320 o kwotę 1.267 ., tj. do kwoty 6.067 .
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 912.219 zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 pozmianach wynosi  39.318.875,69 zł.  
 
5) Załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
6) Załącznik Nr 5a do uchwały − Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
7) Załącznik Nr 7 do uchwały − Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
8) Załącznik Nr 8 do uchwały − Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
Załączniki:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-07-19 14:35:39)
Lista wiadomości