logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXX/170/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006
 
UCHWAŁA NR XXX/170/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2005 roku
 
w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006.
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Uchwała określa regulamin udzielania stypendiów, w tym:
1) warunki i formę przyznawania stypendiów;
2) tryb przyznawania, wypłacania, wstrzymywania i cofania stypendiów.
2. Regulamin stosuje się do uczniów szkół, dla których Powiat Koniński jest organem  prowadzącym albo dotującym.
 
§ 2
 
W ramach programu mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawane i wypłacane są stypendia uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 
§ 3
 
1. Przyznawanie stypendiów może odbywać się wyłącznie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa przyznanych Powiatowi Konińskiemu przez właściwy organ.
2. Za realizację programu i regulaminu odpowiedzialność ponosi:
1) Starostwo Powiatowe w Koninie w zakresie:
a) rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów i przyznawania stypendiów;
b) rozliczania środków, o których mowa w ust. 1;
c) przechowywania dokumentacji związanej z programem;
2) szkoła właściwa dla ucznia w zakresie:
a) przyjmowania, sprawdzania kompletności i poprawności złożonych wniosków,
b) zawiadamiania ucznia o przyznaniu stypendium,
c) podpisywania umowy z uczniem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o przekazywaniu stypendium,
d) przyjmowania faktur albo innych dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków, o których mowa w § 9, i przekazywania ich do Starosty Konińskiego;
e) wypłacania stypendiów.
 
§ 4
 
1. Zarząd ustala, w drodze uchwały, plan stypendialny oraz jego zmiany.
2. Plan stypendialny określa:
1) planowaną liczbę stypendiów w roku szkolnym;
2) planowaną, jednakową dla każdego ucznia, kwotową wartość miesięcznego stypendium.
3. Plan stypendialny oraz jego zmiany Starosta Koniński ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej "BIP".
 
§ 5
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) obszarze wiejskim - rozumie się przez to, zgodnie z programem, tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta mieszczące się w przedziale od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym lub egzaminem dojrzałości;
2) programie - rozumie się przez to Działanie 2.2. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, o nazwie "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);
3) rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej - rozumie się przez to rodzinę o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, o której mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);
4)  stronie - rozumie się przez to osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium: ucznia, jego rodzica albo opiekuna prawnego;
5)  stypendiach - rozumie się przez to stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa;
6)  szkole - rozumie się przez to szkołę ponadgimnazjalną publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym:
a) dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz
b) trzyletnie technikum uzupełniające z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;
7)  Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
§ 6
 
Ustala się:
1) wzór wniosku o przyznanie stypendium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) wzór zawiadomienia o przyznaniu stypendium, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4) wzór umowy w sprawie przekazywania stypendium w roku szkolnym uczniowi pełnoletniemu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
5) wzór umowy w sprawie przekazywania stypendium w roku szkolnym uczniowi niepełnoletniemu, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
 
Rozdział 2
Warunki i formy przyznawania stypendium
 
§ 7
 
1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
2) zameldowany jest na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w miejscowości położonej na obszarze wiejskim;
3) podejmuje naukę lub uczy się w szkole.
 
§ 8
 
W czasie powtarzania roku nauki w szkole uczeń nie może otrzymywać stypendium.
 
§ 9
 
Stypendium przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy, chyba że strona wnioskuje o przyznanie stypendium na czas krótszy.
 
§ 10
 
Stypendium przyznawane jest w formie całkowitej lub częściowej, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3, refundacji ponoszonych przez stronę:
1) opłat za zakwaterowanie ucznia w bursie, internacie lub za wynajem innych pomieszczeń mieszkalnych;
2) opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkoły, internatu, bursy lub prowadzonej przez inny podmiot;
3) kosztów zakupu dla ucznia podręczników i pomocy szkolnych, w tym słowników;
4) kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia i z powrotem;
5) kosztów czesnego za naukę ucznia w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;
6) kosztów ubezpieczenia ucznia;
7) innych kosztów lub opłat, których bezpośredni związek z uczestniczeniem przez ucznia w zajęciach szkolnych potwierdzi pisemnie właściwy dyrektor szkoły.
 
§ 11
 
Zarząd ustala, w drodze uchwały, obowiązującą w danym roku szkolnym i jednakową dla każdego ucznia, wartość kwotową miesięcznego stypendium, stosownie do możliwości finansowych.
 
Rozdział 3
Tryb przyznawania, wypłacania, wstrzymywania i cofania stypendiów
 
§ 12
 
1. Przyznanie stypendium następuje na wniosek strony.
2. Wstrzymanie lub cofnięcie stypendium następuje na wniosek strony lub z urzędu.
3. Zarząd, w drodze uchwały, rozstrzyga w sprawie stypendium.
 
 
§ 13
 
Zarząd odmawia przyznania stypendium, gdy:
1) uczeń nie spełnia warunków do przyznania stypendium, lub
2) ze względu na brak środków finansowych.
 
§ 14
 
1. Strona kieruje do Zarządu wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej "wnioskiem".
2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do wniosku są:
1) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;
2) dokumenty niezbędne do ustalenia trudnej sytuacji materialnej ucznia;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania ucznia na pobyt stały.
 
§ 15
 
1. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza w terminie do dnia 10 września.
2. Wniosek może być wysłany listem poleconym. W takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza.
3. Jeżeli wniosek nie zawiera niezbędnych danych szkoła niezwłocznie wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
§ 16
 
1. Szkoła przeprowadza w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające, a zwłaszcza:
1) wzywa stronę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, braków formalnych wniosku;
2) dokonuje sprawdzenia faktów podanych we wniosku w celu stwierdzenia, czy uczeń spełnia warunki do przyznania stypendium.
2. Stypendia przyznawane są przez Zarząd po rozpatrzeniu przez komisję stypendialną złożonych wniosków. Komisja stypendialna może z własnej inicjatywy przeprowadzić
w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
3. Wnioski na dany rok szkolny rozpatruje się do dnia 30 września.
 
§ 17
 
1. Zarząd powołuje i odwołuje komisję stypendialną w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Konińskiego albo wyznaczony przez niego członek tejże Komisji;
2) Przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych Rady Powiatu Konińskiego albo wyznaczony przez niego członek tejże Komisji;
3) Przewodniczący Komisji Stypendialnej z każdej szkoły, dla której powiat jest organem prowadzącym, albo wyznaczony przez niego członek tejże komisji,
4) jeden pracownik Starostwa Powiatowego w Koninie.
2. Do zadań komisji stypendialnej należy opiniowanie wniosków.
3. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół zawierający istotne ustalenia komisji stypendialnej.
 
§ 18
 
Komisja stypendialna i Zarząd dokonują analizy wniosków, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) spełnienie przez ucznia warunków do przyznania stypendium;
2) plan stypendialny, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 
§ 19
 
1. Jeżeli, po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 18, liczba uczniów spełniających warunki do przyznania stypendium jest większa niż planowana liczba stypendiów, Zarząd może postanowić o zmniejszeniu planowanej wartości kwotowej stypendium w celu przyznania stypendium większej liczbie uczniów spełniających warunki do jego przyznania.
2. Starosta Koniński ogłasza w BIP informację o zmniejszeniu planowanej kwotowej wartości miesięcznego stypendium.
 
§ 20
 
W terminie do dnia 10 października szkoła doręcza stronie zawiadomienie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
           
§ 21
 
1. Stypendium wypłacane jest, w terminie 14 dni od dnia  otrzymania kwoty dofinansowania, przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały, po dokonaniu przez Starostę Konińskiego pozytywnej weryfikacji faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków, o których mowa w § 10.
2. Płatność następuje na warunkach określonych w umowie.
3. Należności z tytułu stypendium wypłacane są w wysokości odpowiadającej równowartości poniesionych w miesiącu kalendarzowym rzeczywistych wydatków, o których mowa w § 10, nie wyższej jednak niż kwota będąca wielokrotnością, wynikającą z upływu czasu trwania umowy, miesięcznego stypendium przyznanego uczniowi.
 
§ 22
 
1. Stypendium wstrzymuje się, jeżeli uczeń został zawieszony w prawach ucznia.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się uczniowi, któremu zostały przywrócone prawa ucznia.
3. Wypłacanie stypendium wznawia się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustała przyczyna jego wstrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez stronę, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.
 
§ 23
 
1. Zarząd podejmuje uchwałę o cofnięciu stypendium, jeżeli:
1) uczeń przestał spełniać choćby jeden z warunków do przyznania stypendium, lub
2) strona złożyła pisemny wniosek o zaprzestanie wypłacania stypendium.
2. Od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, zaprzestaje się wypłacania stypendium. W takim przypadku Zarząd może  podjąć  uchwałę o przyznaniu stypendium kolejnej osobie
z wykazu uczniów, którym Zarząd odmówił przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
3. Stypendium wypłacone w terminie lub za okres, w którym uczeń nie spełniał warunku do przyznania  stypendium uważa się za nienależne świadczenie.
4. Strona ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Starostę Konińskiego o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej cofnięcie stypendium. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
 
Rozdział 4
Postanowienia przejściowe i końcowe
 
§ 24
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 25
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
Załączniki:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-08-02 10:18:44)
Lista wiadomości