logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXX/168/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński
 
UCHWAŁA NR XXX/168/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ) uchwala się, co następuje :
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXVI/135/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 91, poz. 2635) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust.1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 13 w brzmieniu: " 13. realizacja dodatkowych czynności i zajęć, a w szczególności:
a)  systematyczne analizowanie i ocenianie pisemnych prac uczniowskich z języka polskiego,
b) prowadzenie prac dyplomowych w szkołach zawodowych,
c)  organizowanie i przygotowanie stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych lub zajęć praktycznych,
d) udział w pracach komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, komisji maturalnej i komisji kwalifikacyjnej, potwierdzony zapisami w protokołach, poza godzinami ujętymi w arkuszu organizacyjnym.
2) w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może przekroczyć 15%, a dla dyrektora szkoły 35% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, z tym że:
  • wysokość dodatku za prowadzenie pracy dyplomowej ustala się na poziomie trzech godzin dydaktycznych za każdą prowadzoną pracę. Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, komisji maturalnej i komisji kwalifikacyjnej, potwierdzony zapisami w protokołach, dodatek nalicza się w wysokości przepracowanych godzin dydaktycznych poza godzinami ujętymi w arkuszu organizacyjnym,
2) za systematyczne analizowanie i ocenianie pisemnych prac uczniowskich z języka polskiego wysokość dodatku wynosi co najmniej 20 zł miesięcznie,
3) za organizowanie i przygotowanie stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych lub zajęć praktycznych wysokość dodatku wynosi co najmniej 20 zł, proporcjonalnie do wymiaru godzin realizowanych przez nauczyciela".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2005 r.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorora Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-07-19 14:35:21)
Lista wiadomości