logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXX/166/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
  
UCHWAŁA NR XXX/166/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  Koninie.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/112/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, dokonuje się następujących zmian:
 
1) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:
a) tytuł § 15 otrzymuje brzmienie: "Biuro Obsługi Prawnej - "PP"
b) skreśla się punkt 2 i likwiduje się numerację punktów w tym paragrafie.
 
2) § 16 otrzymuje brzmienie:
 
 § 16
 
Wydział Promocji i Informacji - "PR"
 
Realizuje zadania w zakresie
1. promocji powiatu, w tym:
a) przygotowywania wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych (CD) o powiecie oraz ich kolportaż w kraju i poza granicami kraju.
b) administrowania stroną internetową powiatu konińskiego: www.powiatu.konin.pl, 
c) współudziału w przygotowaniu, organizacji i obsłudze imprez promujących powiat;
2. promocji turystyki, w tym:
a) przygotowywania wydawnictw promujących produkty i usługi turystyczne powiatu konińskiego,
b) prowadzenia modułu "Turystyka" na stronie internetowej powiatu,
c) przygotowywania i obsługi stoiska powiatu konińskiego na targach i giełdach turystycznych,
d) wspierania podmiotów gospodarczych sektora usług turystyczno - rekreacyjnych powiatu konińskiego w zakresie działań promocyjno - informacyjnych;
3. informowania o powiecie i administracji samorządowej powiatu, w tym:
a) przygotowywania, wydawania i kolportażu "Kuriera Powiatowego",
b) administrowania Internetowym Biuletynem Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego: www..bip.powiat.konin.pl,
c) prowadzenia Punktu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie,
d) organizacji konferencji prasowych,
e) współdziałania z lokalnymi środkami masowego przekazu,
f) prowadzenia archiwum fotograficznego i prasowego Starostwa Powiatowego w Koninie;
4. organizowania współpracy zagranicznej powiatu, w tym:
a) nawiązywania i prowadzenia kontaktów roboczych z samorządami zagranicznymi,
b) opracowywania rocznych programów współpracy z poszczególnymi partnerami zagranicznymi,
c) monitorowania realizacji wspólnych przedsięwzięć powiatu konińskiego i partnerów zagranicznych,
d) prowadzenia modułu "Współpraca zagraniczna" na stronie internetowej powiatu oraz anglojęzycznej wersji strony www.powiat.konin.pl
e) organizacji pobytu delegacji zagranicznych na terenie powiatu i wyjazdów delegacji powiatu do partnerów zagranicznych;
5. informowania o Unii Europejskiej,
6. wspierania samorządów gminnych powiatu w zakresie działań promocyjnych oraz współpracy z zagranicą,
7. obsługi administracyjnej kapituły tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Rzecznik  Prasowy  Starostwa
 
Realizuje zadania związane z zapewnieniem efektywnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Starostwa poprzez:
1.    wytwarzanie i przekazywanie do środków masowego przekazu informacji powiecie i Starostwie,
2.    opracowywanie i przekazywanie odbiorcom publikacji własnych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy,
3.    organizowanie konferencji prasowych i nadzór nad konferencjami tematycznymi,
4.    organizowanie spotkań dziennikarzy z Kierownictwem oraz pracownikami Starostwa,
5.    prowadzenie analizy i monitoringu informacji o powiecie i Starostwie, przekazywanych przez środki masowego przekazu oraz reagowanie na błędy i nierzetelny przekaz."
 
2) w § 17 punkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) wspieranie działań i inicjatyw w zakresie rozwoju turystyki".
 
3) w § 18 wprowadza się następujące zmiany:
a) w  punkcie 1 skreśla się lit. a.  Pozostałe podpunkty oznacza się literami od a do f.
b)    w zadaniach Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w punkcie 1 dodaje się lit. d w brzmieniu: " d) administrowanie systemem alarmowym i monitorującym zamontowanym w budynku  Starostwa".
 
4) w § 27 wprowadza się następujące zmiany:
a) w punkcie 1 lit. i) otrzymuje nowe brzmienie: "i) organizowanie, koordynowanie oraz rozliczanie prac inwestycyjnych w powiecie we współpracy z dyrektorem jednostki, w której prowadzone są prace inwestycyjne",
b) w punkcie 1 dodaje się lit. j) w brzmieniu: "j) prowadzenie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i planowania zakupów zgodnie z procedurą ISO 9001-2000 P5 "Zakupy" ."
5) w § 28 dodaje się punkt 8 i 9 w brzmieniu: "8. uczestniczenia w przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej, specyfikacji kredytowych i obsługi budżetu powiatu w tym zakresie, 9 obsługi długu publicznego".
7) w § 31 dodaje się punkt 14 w brzmieniu: "14. Zaopatrzenia materiałowo-technicznego i utrzymania pomieszczeń wydziału/biura w rozumieniu "Instrukcji sporządzania i obiegu dowodów księgowych".
 
§ 2
 
W pozostałym zakresie Regulamin Organizacyjny zachowuje treść dotychczasową.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZACY RADY
PIOTR MATRBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-07-19 14:35:09)
Lista wiadomości