logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXX/164/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacj
 
UCHWAŁA NR XXX/164/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z  dnia 30 czerwca 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zmienia się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr XXVI/136/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
 
UZASADNIENIE
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację
 
            Planowanie wydatków finansowych ze środków PFRON w ramach realizacji zadań powiatu w znacznej części opiera się na szacowaniu potrzeb wyrażających się w składanych wnioskach przez osoby niepełnosprawne, pracodawców, podmioty niepubliczne. W roku bieżącym występuje niewielkie zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i możliwością uzyskana zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Istnieje zatem uzasadniona konieczność zmniejszenia planu na to zadanie. W rezultacie kwota 80.000,00 zostaje przeniesiona z wydatków na rehabilitację zawodową na wydatki związane z rehabilitacją społeczną.
            W związku z powyższym zwiększają się planowane wydatki w ramach rehabilitacji społecznej przeznaczone na:
  1. dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 2.860,00 . Zwiększenie uzasadnione jest dużym zainteresowaniem tego typu formą rehabilitacji szczególnie dla dzieci.
  2. dofinansowanie sportu , kultury , rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 8.180,00
  3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 53.960,00 . Zwiększenie uzasadnione jest potrzebami osób niepełnosprawnych.
  4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 15.000,00
Zmiana planu wydatków określających wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań powiatu ze środków PFRON pozwoli na realizację faktycznych potrzeb występujących w powiecie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-07-19 14:34:57)
Lista wiadomości