logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NRXX/113/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2004 rok
UCHWAŁA  NRXX/113/04
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia 29 września 2004 roku  
  
w  sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2004 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1592,  z 2002 r.  Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 109 oraz  art.124  ust. 1  ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z  2003 r.  Nr 15,  poz.148, Nr 45,  poz.391,  Nr 65,  poz.594,   Nr 96,  poz. 874,  Nr 166, poz.1611 i  Nr 189, poz. 1851, z   2004  r.   Nr 19, poz. 177,   Nr 93,  poz. 890,  Nr 121,  poz. 1264   i   Nr 123,  poz. 1291)  uchwala się, co następuje:
    
§ 1
  
W uchwale Nr XIII/74/03 Rady Powiatu Konińskiego z  dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2004 r. zmienionej uchwałami  Rady Powiatu  Konińskiego Nr XV/82/04 z dnia 31 marca 2004 r., Nr XVI/90/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. Nr  XVII/93/04 z dnia  26 maja 2004 r., Nr XVIII/97/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. i  Nr XIX/109/04  z dnia 30 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
        
 
1)    w  § 1   ust. 1
 
z m n i e j s z a    s i ę 
 
dochody budżetu powiatu o kwotę   241.674,17 zł.,      tj. do kwoty   32.291.533 zł.
w tym:    zwiększa się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
                 o kwotę  67.000 zł.,       tj. do kwoty   4.132.072 zł.
 
2)    w  § 1  ust. 2
 
z m n i e j s z a   s i ę
 
wydatki budżetu powiatu o kwotę  241.674,17 zł.,      tj. do kwoty   30.928.135 zł.
w tym:    zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
                 o kwotę  67.000 zł.,       tj. do kwoty   4.132.072 zł.
 
3)    w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu  Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/    zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
                          dz. 700,      r. 70005            o kwotę         10.000  zł., tj. do kwoty       113.480 zł.
                               w tym:       § 6290               o kwotę         10.000  zł., tj. do kwoty          10.000      zł.
                          dz. 756,      r. 75622            o kwotę         50.000  zł.,        tj. do kwoty      4.840.835 zł.
                               w tym:       § 0020               o kwotę         50.000  zł.,         tj. do kwoty                  236.203 zł.
            −              dz. 852,      r. 85202            o kwotę           111.250 zł.,     tj. do kwoty      2.180.050 zł.
                               w tym:       § 0830               o kwotę         25.000 zł., tj. do kwoty        460.000       zł.
                                                § 6290               o kwotę         86.250 zł., tj. do kwoty          86.250       zł.
                          dz. 853,      r. 85324            o kwotę          20.000 zł.,        tj. do kwoty                  78.992 zł.
                               w tym:       § 0970               o kwotę         20.000 zł., tj. do kwoty          78.992       zł.
                              
b/    zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
                          dz. 600,      r. 60014            o kwotę          499.924,17 zł., tj. do kwoty                  16.000 zł.
                               w tym:       § 6291                o kwotę        499.924.17 zł.,   tj. do kwoty                  0 zł.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi   28.049.061  zł.
 
c/   zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
                          dz. 852,      r. 85203            o kwotę         67.000  zł.,        tj. do kwoty       580.600 zł.
                               w tym:       § 2110               o kwotę         67.000  zł., tj. do kwoty        580.600      zł.
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   po zmianach wynosi    4.132.072  zł.
 
   ogólna suma  dochodów  w załączniku nr 1 po zmianach  wynosi  32.291.533   zł.
 
4)    w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/    wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
            −              dz. 700       r. 70005            o kwotę         10.000  zł.,        tj. do kwoty      10.000 zł.
                               w tym:       § 6060               o kwotę         10.000  zł.,         tj. do kwoty                  10.000 zł.
 
b/    zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
            −              dz. 600       r. 60014            o kwotę         50.000 zł., tj. do kwoty 4.137.717,17zł.
                               w tym:      § 4300               o kwotę         50.000 zł.,          tj. do kwoty     1.513.522 zł.
            −              dz. 852          r. 85202         o kwotę         111.250 zł., tj. do kwoty   2.727.035 zł.
                               w tym:         § 4210            o kwotę         25.000 zł., tj. do kwoty       180.890 zł.
                                                  § 6060            o kwotę         86.250 zł., tj. do kwoty       131.360 zł.
            −              dz. 853          r. 85324         o kwotę         20.000 zł., tj. do kwoty         78.992       zł.
                               w tym:         § 4210        o kwotę 5.560 zł.,                          tj. do kwoty        8.395 zł.
                                                  § 4300            o kwotę         6.500 zł.,            tj. do kwoty       10.620 zł.
                                                  § 6060            o kwotę         7.940 zł.,            tj. do kwoty      7.940 zł.
 
c/     zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
            −              dz. 600       r. 60014            o kwotę         499.924,17 zł.,  tj. do kwoty      3.637.793 zł.
                               w tym:      § 6051               o kwotę         499.924,17 zł.,   tj. do kwoty     0 zł.
                                              
d/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami,  jak niżej:
 
       z m n i e j s z e n i e :
                          dz. 852,         r. 85204         o kwotę          230.000 zł.,      tj. do kwoty        1.472.071 zł.
                               w tym:         § 3110            o kwotę         230.000 zł.,        tj. do kwoty      1.389.297 zł.
                                                 
       z w i ę k s z e n i e :
                          dz. 750,         r. 75020         o kwotę          169.141 zł.,      tj. do kwoty        6.391.441 zł.
                               w tym:         § 4210            o kwotę         40.000 zł.,          tj. do kwoty      220.000 zł.
                                                  § 4270            o kwotę         11.900 zł.,          tj. do kwoty      281.648 zł.
                                                  § 4300            o kwotę         100.741 zł.,        tj. do kwoty      1.600.741 zł.
                                                  § 4410            o kwotę         10.000 zł.,          tj. do kwoty      35.000 zł.
                                                  § 6060            o kwotę         6.500 zł.,            tj. do kwoty      76.500 zł.
                          dz. 801,         r. 80130         o kwotę          23.069 zł.,        tj. do kwoty        2.786.624 zł.
                               w tym:         § 4010            o kwotę         23.069 zł.,          tj. do kwoty      1.646.518 zł.
                           dz. 853,        r. 85333         o kwotę         37.790 zł.,         tj. do kwoty        1.894.615 zł.
                               w tym:         § 4010            o kwotę         15.336 zł.,          tj. do kwoty      1.252.186 zł.
                                                  § 4110            o kwotę         930 zł.,               tj. do kwoty      227.819 zł.
                                                  § 4120            o kwotę         132 zł.,               tj. do kwoty      34.842 zł.
                                                  § 4210            o kwotę         20.000 zł.,          tj. do kwoty      48.067 zł.
                                                  § 4440            o kwotę         1.392 zł.,            tj. do kwoty      50.099 zł.
 
e/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i  paragrafami w ramach działu,  jak niżej:
 
       z m n i e j s z e n i e :
                          dz. 926,         r. 92605         o kwotę          2.000 zł.,        tj. do kwoty            23.000 zł.
                               w tym:         § 2820            o kwotę         2.000 zł.,          tj. do kwoty         23.000 zł.
       z w i ę k s z e n i e :
                          dz. 926,         r. 92695         o kwotę         2.000 zł.,         tj. do kwoty              36.000 zł.
                               w tym:         § 4210            o kwotę         2.000 zł.,          tj. do kwoty         14.000 zł.
f/     dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału,  jak niżej:
 
            z m n i e j s z e n i e :
            −  dz.801,               r.80120, § 4040          o kwotę     349 zł.,            tj. do kwoty         122.405 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
              dz.801,               r.80120, § 4300          o kwotę     349 zł., tj. do kwoty       66.688 zł.                     
 
            z m n i e j s z e n i e :
            −  dz.801,               r.80123, § 4040          o kwotę     116 zł.,             tj. do kwoty            13.145 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
                        dz.801,     r.80123, § 4010          o kwotę     116 zł.,             tj. do kwoty          303.581 zł.
 
            z m n i e j s z e n i e :
            −  dz.801,               r.80130  § 4040          o kwotę     66 zł.,               tj. do kwoty         116.318 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
              dz.801,               r.80130, § 4210          o kwotę     66 zł.,               tj. do kwoty         112.866 zł.
             
 
            z m n i e j s z e n i e :
            −            dz.852,     r.85202, § 6050          o kwotę     52.861 zł.,        tj. do kwoty         215.000 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
                        dz.852,     r.85202, § 6060          o kwotę     52.861 zł.,        tj. do kwoty         184.221 zł.
 
 
            z m n i e j s z e n i e :
            −  dz.921,   r.92195,         § 4300  o kwotę 332 zł.,     tj. do kwoty         29.668 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
              dz.921,   r.92195,    § 4430  o kwotę     332 zł.,     tj. do kwoty              332 zł.
      
 
            z m n i e j s z e n i e :
            −  dz.926,   r.92695,         § 3020  o kwotę 3.500 zł.,  tj. do kwoty              500 zł.
            z w i ę k s z e n i e :
         dz.926,   r.92695,    § 4210  o kwotę       3.500 zł.,     tj. do kwoty         17.500 zł.
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi    26.685.663  zł.
 
g/   zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
                          dz. 852,      r. 85203            o kwotę         67.000 zł., tj. do kwoty       580.600 zł.
                               w tym:       § 4010               o kwotę         35.326 zł.,         tj. do kwoty       35.326 zł.
                                               § 4110               o kwotę         6.264 zł.,           tj. do kwoty       6.264 zł.
                                               § 4120               o kwotę         866 zł.,              tj. do kwoty       866 zł.
                                               § 4210               o kwotę         7.985 zł.,           tj. do kwoty       67.985 zł.
                                               § 4230               o kwotę         101 zł.,              tj. do kwoty      101 zł.
                                               § 4260               o kwotę         3.000 zł.,           tj. do kwoty      3.000 zł.
                                               § 4270               o kwotę         962 zł.,              tj. do kwoty      962 zł.
                                               § 4300               o kwotę         8.000 zł.,           tj. do kwoty      8.000 zł.
                                               § 4410               o kwotę         2.000 zł.,           tj. do kwoty      2.000 zł.
                                               § 4430               o kwotę         1.000 zł.,           tj. do kwoty      1.000 zł.
                                               § 4440               o kwotę         1.496 zł.,           tj. do kwoty      1.496 zł.
                                              
Ogólna kwota wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej   po  zmianach  wynosi    4.132.072  zł.
 
   ogólna suma wydatków w załączniku nr  2 po zmianach wynosi    30.928.135 zł.
 
5)    w załączniku  Nr 5  do uchwały      Plan  wydatków  majątkowych na 2004 rok dokonuje się  następujących  zmian:
 
          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
               zmniejsza  się zadanie inwestycyjne :
 
             dział 600,   rozdział 60014    
 
  −    Modernizacja drogi powiatowej Nr 16 206 Stare Miasto-Grodziec
  o kwotę   499.924,17 zł.,      tj. do kwoty  1.260.014 zł.
                    z tego:   § 6051  o  kwotę 499.924,17 zł.,    tj. do kwoty    zł.
 
             dział 852,   rozdział 85202     § 6050
 
  −   Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie  -  Zespół  Żywieniowy
 o kwotę   52.861 zł.,      tj. do kwoty      215.000 zł.
 
          Zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych
             wprowadza się zakupy inwestycyjne :
             dział 700,  rozdział 70005,  § 6060  na  kwotę  10.000 zł,    tj. do kwoty  10.000 zł.
             z tego:
             - zakup zestawów komputerowych       na kwotę 10.000 zł .    tj. do kwoty   10.000 zł.
 
             zwiększa się zakupy inwestycyjne :
             dział 750,  rozdział 75020,  § 6060  o  kwotę    6.500 zł,    tj. do kwoty  76.500 zł.
             z tego:
             - zakup kserokopiarki   -   6.500 zł.
 
             dział 852,  rozdział 85202,  § 6060  o  kwotę  139.111 zł,   tj. do kwoty  184.221 zł.
             z tego:
  - zakup 9-osobowego  samochodu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-10-15 12:53:53)
Lista wiadomości