logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XX/112/04 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
UCHWAŁA NR XX/112/04
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 września 2004 roku
  
w sprawie Regulaminu  Organizacyjnego Starostwa  Powiatowego w Koninie.
  
       Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 , z 2002 r. Nr  23, poz.220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala  się  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego w Koninie,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr XXVI/156/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie zmieniona uchwałami Rady Powiatu Konińskiego: Nr XXX/174/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r., Nr XXXVII/210/02 z dnia 28 marca 2002 r., Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. i  nr z  III/48/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
 
§ 3
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Konińskiego.
 
§  4
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
 
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-10-15 12:58:09)
Lista wiadomości