logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XX/111/04 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realiz
 UCHWAŁA NR XX/111/04
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z  dnia 29 września 2004 roku
  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  ich   realizację.
 
                Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688  i  Nr 214 poz. 1806) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126 , z  1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz.1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, nr 200, poz.1679 i 1683, Nr 241, poz.2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79)  uchwala  się, co następuje:
 
§  1
 
Zmienia się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr XV/79/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-10-15 11:40:22)
Lista wiadomości