logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XXI/115/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2004 rok
 
UCHWAŁA  NR  XXI/115/04
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia  27 października 2004 roku   
 
w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Konińskiego  na  2004 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 109 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2003 r. Nr 15,  poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z  2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XIII/74/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2004 r. zmienionej uchwałami  Rady  Powiatu  Konińskiego Nr XV/82/04 z dnia 31 marca 2004 r., Nr XVI/90/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. Nr XVII/93/04 z dnia 26 maja 2004 r., Nr XVIII/97/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. i Nr XIX/109/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. i Nr XX/113/04 z dnia 29 września 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w  § 1   ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę   
dochody budżetu powiatu o kwotę  2.214.119 zł.,    tj. do kwoty  34.505.652  zł.
   
2)    w  § 1  ust. 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę  2.214.119 zł.,    tj. do kwoty  33.142.254  zł.
 
3)    w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu  Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
 a/   wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
    −    dz. 852    r. 85202      na kwotę      1.570.000 zł.,   tj. do kwoty      3.750.050  zł.
    w tym:    § 6430     na kwotę       1.570.000 zł., tj. do kwoty    1.570.000 zł.
 
b/    zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
         dz. 756 ,    r. 75618      o kwotę       644.119  zł.,    tj. do kwoty       3.194.119  zł.
    w tym:    §  0420    o kwotę    644.119  zł.,    tj. do kwoty     3.194.119  zł.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  30.263.180 zł.
 
    ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  34.505.652 zł.
 
4)    w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego  dokonuje się następujących zmian:
 
a/    zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
   
    dz. 600,    r.60014      o kwotę   206.419  zł.,    tj. do kwoty     3.844.212 zł.
    w tym:    §  4010    o kwotę    16.419  zł.,    tj. do kwoty     393.701 zł.
    §  4300    o kwotę    190.000  zł.,    tj. do kwoty     1.703.522 zł.
 
       dz. 750,    r.75020       o kwotę   417.700  zł.,    tj. do kwoty    6.809.141  zł.
    w tym:    §  4210    o kwotę    24.000 zł.,    tj. do kwoty     244.000 zł.
    §  4270    o kwotę    100.500 zł.,    tj. do kwoty     382.148 zł.
    §  4300    o kwotę    275.000 zł.,    tj. do kwoty     1.875.741 zł.
    §  6060    o kwotę    18.200 zł.,    tj. do kwoty     94.700  zł.
   
    −    dz. 750,    r.75095      o kwotę     10.000  zł.,    tj. do kwoty      110.000  zł.
    w tym:    §  4300    o kwotę    10.000  zł.,    tj. do kwoty     102.000  zł.
 
    dz.  852,    r. 85202       o kwotę 1.570.000 zł.,    tj. do kwoty     4.297.035 zł.
    w tym:    § 6050       o kwotę    1.570.000 zł.,    tj. do kwoty     1.785.000zł.
   
    −    dz. 854,    r.85403    o kwotę     10.000  zł.,    tj. do kwoty     958.240 zł.
    w tym:    §  4210    o kwotę    10.000  zł.,    tj. do kwoty     38.617 zł.
 
b/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami  w ramach rozdziału,  jak niżej:
 
        z m n i e j s z e n i e :
            dz.600 , r.60014.,   § 6052    o kwotę 640.090 zł.,    tj. do kwoty       zł.
     
    z w i ę k s z e n i e :
            dz.600,    r.60014, § 6050    o kwotę    640.090 zł.,    tj. do kwoty     1.538.369  zł.
   
    z m n i e j s z e n i e :
            dz.852, r.85218.,    § 4300    o kwotę 22  zł.,    tj. do kwoty     44.214 zł.
    −    dz.852, r.85218,    § 4440    o kwotę 116  zł.,    tj. do kwoty     6.823 zł.
 
    z w i ę k s z e n i e :
            dz.852,    r.85218, § 4420    o kwotę    138  zł.,    tj. do kwoty     138 zł.
 
    z m n i e j s z e n i e :
    −    dz.854, r.85406,     §3030   o kwotę    2.480zł.,    tj. do kwoty     0 zł.
 
     z w i ę k s z e n i e :
    −    dz.854, r. 85406,    § 4210 o kwotę    1.480 zł. ,      tj. do kwoty     23.341 zł.
        dz.854, r. 85406,    § 4410   o kwotę    1.000 zł.,     tj. do kwoty     2.429 zł.
   
 
    Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi   28.899.782  zł.
   
c/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  między paragrafami w ramach rozdziału,  jak niżej:
 
    z m n i e j s z e n i e :
    −    dz. 710,    r. 71015 ,    § 4210     o kwotę    2.042 zł.,    tj. do kwoty     11.458 zł.
        dz. 710,  r. 71015,  § 4430   o kwotę    458 zł.,    tj. do kwoty     442 zł.
   
    z w i ę k s z e n i e :
    −    dz. 710,    r. 71015,    § 4410    o kwotę    2.000 zł.,    tj. do kwoty     3.000 zł.
        dz. 710,  r. 71015,  § 4300   o kwotę    500  zł.,    tj. do kwoty     2.957 zł.
   
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej  po  zmianach  wynosi   4.132.072   zł.
 
      ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi  33.142.254 zł.   
 
5)    w załączniku  Nr 5  do uchwały      Plan  wydatków  majątkowych na 2004 rok dokonuje się  następujących  zmian:
 
      Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
    zwiększa się zadanie inwestycyjne :
 
    dział 852   rozdział 85202
 
  − „Budowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie”
 o kwotę  1.570.000 zł.,    tj. do kwoty    1.785.000 zł.
 w tym:
 - zwiększa się      § 6050   o kwotę   1.570.000zł.    tj. do kwoty  1.785.000zł.
 
    dokonuje się przeniesień między paragrafami  na zadanie inwestycyjne :
 
    dział 600,   rozdział 60014
 
  − „Modernizacja drogi powiatowej Nr 16 206 Stare Miasto − Grodziec”
       - zmniejsza się    § 6052   o kwotę   640.090 zł.    tj. do kwoty    0 zł.
- zwiększa  się     § 6050   o kwotę   640.090zł.    tj. do kwoty  1.260.014 zł.
 
    Zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych
 
    zwiększa się zakupy inwestycyjne :
 
    dział 750,  rozdział 75020,  § 6060  o  kwotę  18.200 zł,    tj. do kwoty  94.700 zł.
   
    z tego:
    - zakup dwóch zestawów komputerowych   12.000 zł.
    - zakup kserokopiarki 6.200 zł
 
    Ogólna   suma  wydatków  majątkowych   w  załączniku  Nr 5  po  zmianach
    wynosi    3.722.516 zł.
 
6)    w załączniku Nr 6 do uchwały − Plan przychodów i wydatków środków  specjalnych na 2004 rok   dokonuje się następujących zmian :
 
Dział 600,   Rozdział 60014
    zarząd dróg  powiatowych  w  koninie
 
    Stan środków obrotowych na początku roku
        zwiększa się ogółem    o kwotę    3.445  zł.,    tj. do kwoty    3.445 zł.
    w tym:    środki pieniężne o kwotę   3.445 zł.,    tj. do kwoty   3.445 zł.
   
    P r z y c h o d y
    ▪    zwiększa się ogółem    o kwotę    51.555  zł.,    tj. do kwoty    71.555 zł.
    w tym:-   § 0690    o kwotę    51.555 zł.,    tj. do kwoty    71.555 zł.
 
      W y d a t k i
        zwiększa się ogółem    o kwotę   55.000  zł.,    tj. do kwoty    75.000 zł.
    w tym: pozostałe wydatki    o kwotę    55.000 zł.,    tj. do kwoty    75.000 zł.
       bieżące (§§ 4210÷4430)
 
7)    w załączniku Nr 7 do uchwały − Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok  dokonuje się następujących zmian :
 
Dział 600,   Rozdział 60014
    ZAKŁAD  UTRZYMANIA  DRÓG  W  KONINIE
 
      P r z y c h o d y
    ▪    zwiększa się ogółem    o kwotę  250.000 zł.,    tj. do kwoty    901.347 zł.
    w tym:    -   § 0830    o kwotę    250.000  zł.,    tj. do kwoty   901.347 zł.
     
      W y d a t k i
    ▪    zwiększa się ogółem    o kwotę     250.000 zł.   tj. do kwoty    901.347 zł.
    w tym:   
    -  pozostałe wydatki          o kwotę     250.000 zł.,  tj. do kwoty    483.955 zł.
       bieżące (§§ 4210÷4430)
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-01-05 14:22:20)
UCHWAŁA NR XXI/114//04 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 października 2004 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Sompolno
 
UCHWAŁA NR XXI/114//04
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 października 2004 roku
 
 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego  Gminie Sompolno.
 
 
    Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Powierza się Gminie Sompolno realizację zadania polegającego na remoncie  chodnika przy drodze powiatowej – ulica Błankowa w Sompolnie, na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Taczanowskiego.
 
§ 2
Gmina Sompolno udzieloną pomoc rzeczową w formie poniesionych nakładów  na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 przekaże Powiatowi Konińskiemu.
 
§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Sompolno w sprawie powierzenia wykonania zadania, o którym mowa w § 1.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-01-05 14:22:13)