logo
logo bip
Marzec
Uchwała Nr V/35/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 roku uchylająca uchwałę w sprawie "Obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia złomu metali nieżelaznych".
 
UCHWAŁA NR V/35/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 marca 2003 roku
 
uchylająca uchwałę w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia złomu metali nieżelaznych.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art.41 ust 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchyla się uchwałę Nr IV/29/03 Rady powiatu Konińskiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia złomu metali nieżelaznych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:00:42)
Lista wiadomości