logo
logo bip
Marzec
Uchwała Nr V/33/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie "Zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu".
 
UCHWAŁA NR V/33/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 marca 2003 roku
 
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.
 
Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058) oraz §6 uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 70, poz. 945 oraz z 2002 r. Nr 16, poz. 570) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej budynkiem internatu, położonej w Kleczewie przy ul. Kościuszki 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym 661/1 o pow. 225 m2 , stanowiącej własność powiatu konińskiego, objętej księgą wieczystą Kw. nr 8833.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:00:24)
Lista wiadomości