logo
logo bip
Marzec
Uchwała Nr IV/32/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie "Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2002 roku".
 
UCHWAŁA NR V/32/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 marca 2003 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2002 r.
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 154 poz. 1800, z 2002 Nr 129, poz. 1102, Nr 166, poz. 1360) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie za 2002 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:00:15)
Lista wiadomości