logo
logo bip
Maj
Uchwała Nr VII/39/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie "Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży ..."
 
UCHWAŁA NR VII/39/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 maja 2003 roku
 
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w Żychlinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie, Technikum dla młodzieży w Żychlinie oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 3 i ust. 5, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Z dniem 1 września 2003 r. zakłada się:
 
1) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żychlinie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 
2) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żychlinie na podbudowie 8-letniej Szkoły Podstawowej,
 
3) Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Żychlinie,
 
4) Liceum Profilowane w Żychlinie,
 
5) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Żychlinie,
 
6) Technikum dla młodzieży w Żychlinie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 
2. Siedziby szkół, o których mowa w ust. 1 znajdują się w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto.
 
§2
 
Z dniem 1 września 2003 r. szkoły, o których mowa w § 1 ust. 1 włącza się do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
 
§3
 
Statuty szkół, o których mowa w § 1 zostaną nadane odrębną uchwałą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:03:50)
Lista wiadomości