logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr XXXVI/207/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie: ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 UCHWAŁA Nr XXXVI/207/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 lutego 2002 roku
 
w sprawie: ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 4) w zw. z art. 4 ust 1 pkt. 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustanawia się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego" nadawany za wybitne zasługi na rzecz powiatu konińskiego.
 
§2
 
Szczegółowy tryb przedstawienia wniosków o nadanie, zasady nadania i wręczenia oraz wzór tytułu ustala regulamin przyznawania tytułu honorowego " Zasłużony dla powiatu konińskiego ", stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 13:29:55)
Lista wiadomości