logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr XXXVI/206/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 złotych
 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 lutego 2002 roku
 
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 złotych.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 48 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116 i nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 800.000 złotych (słownie: złotych osiemset tysięcy) na sfinansowanie wydatków związanych z kontynuacją budowy kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (segment sportowy).
 
§2
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 13:29:47)
Lista wiadomości