logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr XXXVI/205/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 UCHWAŁA Nr XXXVI/205/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 lutego 2002 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XX/126/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwałą Nr XXIII/140/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. w § 7 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości do 25 % wynagrodzenia
zasadniczego."
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 13:29:09)
Lista wiadomości