logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr XXXVI/201/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych
UCHWAŁA Nr XXXVI/201/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 lutego 2002 roku
 
w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 ), art. 2 a , art. 2 c ust. 1, art. 6 b ust. 1 w związku z art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1998 r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r., Nr 12, poz. .96 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-d i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W wyniku przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Koniński z dniem 1 września 2002 r. tworzy się szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Koniński, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Statuty utworzonych szkół zostaną nadane odrębną uchwałą.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 13:20:18)
Lista wiadomości