logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXXIX/223/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 rok
UCHWAŁA NR XXXIX/223/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 2002 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 rok.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XXXV/199/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/215/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1) w §1 ust. 1
zwiększa się
dochody budżetu powiatu o kwotę 856.428 zł., tj. do kwoty 26.798.497 zł.
w tym:
zwiększa się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.000 zł., tj. do kwoty 5.526.100 zł.
 
2) w §1 ust. 2
zwiększa się
wydatki budżetu powiatu o kwotę 856.428 zł., tj. do kwoty 27.934.268 zł.
w tym:
zwiększa się dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.000 zł., tj. do kwoty 5.526.100 zł.
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 010, r. 01028 na kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 15.000 zł.
w tym:
§ 626 na kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 15.000 zł.
 
- dz. 921, r. 92105 na kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 5.000 zł.
w tym:
§ 271 na kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 5.000 zł.
 
- dz. 854, r. 85415 na kwotę 304.088 zł., tj. do kwoty 304.088 zł.
w tym:
§ 213 na kwotę 304.088 zł., tj. do kwoty 304.088 zł.
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 54.000 zł., tj. do kwoty 2.257.000 zł.
w tym:
§ 042 o kwotę 54.000 zł., tj. do kwoty 2.254.000 zł.
 
- dz. 853, r. 85304 o kwotę 76.700 zł., tj. do kwoty 1.091.200 zł.
w tym:
§ 213 o kwotę 76.700 zł., tj. do kwoty 1.087.300 zł.
 
c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 700, r. 70005 o kwotę 41.860 zł., tj. do kwoty 148.443 zł.
w tym:
§ 075 o kwotę 41.860 zł., tj. do kwoty 130.843 zł.
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 20.800.697 ZŁ.
 
d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 853, r. 85303 o kwotę 35.000 zł., tj. do kwoty 360.900 zł.
w tym:
§ 211 o kwotę 35.000 zł., tj. do kwoty 360.900 zł.
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 5.526.100 ZŁ.
 
e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 375.800 zł., tj. do kwoty 385.800 zł.
w tym:
§ 630 o kwotę 375.800 zł., tj. do kwoty 375.800 zł.
 
- dz. 853, r. 85321 o kwotę 32.700 zł., tj. do kwoty 77.900 zł.
w tym:
§ 232 o kwotę 32.700 zł., tj. do kwoty 77.900 zł.
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 463.700 ZŁ.
 
OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 26.798.497 ZŁ.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 854, r. 85405 na kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty 20.000 zł.
w tym:
§ 2820 na kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty 20.000 zł.
 
- dz. 921, r. 92105 na kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 5.000 zł.
w tym:
§ 4300 na kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 5.000 zł.
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 5.896.633 zł.
w tym:
§ 6060 o kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 75.000 zł.
 
- dz. 853, r. 85304 o kwotę 76.700 zł., tj. do kwoty 1.097.300 zł.
w tym:
§ 3110 o kwotę 76.700 zł., tj. do kwoty 1.040.676 zł.
 
- dz. 854, r. 85406 o kwotę 34.000 zł., tj. do kwoty 438.853 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 6.000 zł., tj. do kwoty 6.940 zł.
§ 4260 o kwotę 4.000 zł., tj. do kwoty 4.000 zł.
§ 4300 o kwotę 24.000 zł., tj. do kwoty 28.129 zł.
 
- dz. 854, r. 85415 o kwotę 304.088 zł., tj. do kwoty 314.088 zł.
w tym:
§ 3240 o kwotę 304.088 zł., tj. do kwoty 314.088 zł.
 
c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 801, r. 80120 o kwotę 41.860 zł., tj. do kwoty 2.280.396 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 26.000 zł., tj. do kwoty 102.279 zł.
§ 4240 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 2.075 zł.
§ 4260 o kwotę 8.860 zł., tj. do kwoty 25.553 zł.
§ 4300 o kwotę 4.000 zł., tj. do kwoty 23.628 zł.
§ 4410 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 5.000 zł.
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz. 020, r. 02002, § 4010 o kwotę 3.896 zł., tj. do kwoty 19.704 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 020, r. 02002, § 4300 o kwotę 3.896 zł., tj. do kwoty 6.896 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 750, r. 75020, § 4440 o kwotę 18.096 zł., tj. do kwoty 72.991 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 750, r. 75020, § 4270 o kwotę 18.096 zł., tj. do kwoty 68.096 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80146, § 4300 o kwotę 1.065 zł., tj. do kwoty 22.935 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 801, r. 80146, § 4410 o kwotę 1.065 zł., tj. do kwoty 1.065 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85302, § 4440 o kwotę 403 zł., tj. do kwoty 51.897 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85302, § 4040 o kwotę 403 zł., tj. do kwoty 102.746 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85333, § 4040 o kwotę 3.675 zł., tj. do kwoty 16.574 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85333, § 4210 o kwotę 1.875 zł., tj. do kwoty 3.675 zł.
- dz. 853, r. 85333, § 4410 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 2.300 zł.
- dz. 853, r. 85333, § 4430 o kwotę 300 zł., tj. do kwoty 300 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 854, r. 85406, § 4270 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 200 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 854, r. 85406, § 4260 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 6.000 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 926, r. 92695, § 4300 o kwotę 8.000 zł., tj. do kwoty 27.000 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 926, r. 92695, § 4210 o kwotę 8.000 zł., tj. do kwoty 17.717 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 21.936.468 ZŁ.
 
e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 853, r. 85303 o kwotę 35.000 zł., tj. do kwoty 360.900 zł.
w tym:
§ 2820 o kwotę 35.000 zł., tj. do kwoty 103.400 zł.
 
f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85333, § 4040 o kwotę 5.893 zł., tj. do kwoty 85.007 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85333, § 4210 o kwotę 693 zł., tj. do kwoty 10.350 zł.
- dz. 853, r.85333, § 4410 o kwotę 3.500 zł., tj. do kwoty 7.700 zł.
- dz. 853, r. 85333, § 4430 o kwotę 1.700 zł., tj. do kwoty 1.700 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 5.526.100 ZŁ.
 
g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 375.800 zł., tj. do kwoty 385.800 zł.
w tym:
§ 6050 o kwotę 375.800 zł., tj. do kwoty 375.800 zł.
 
- dz. 853, r. 85321 o kwotę 32.700 zł., tj. do kwoty 77.900 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 4.800 zł., tj. do kwoty 4.800 zł.
§ 4260 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 2.038 zł.
§ 4270 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 1.500 zł.
§ 4300 o kwotę 24.400 zł., tj. do kwoty 46.454 zł.
§ 4410 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 1.000 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 463.700 ZŁ.
 
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 27.934.268 ZŁ.
 
5) w załączniku Nr 4 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2002 rok dokonuje się następujących zmian:
 
zwiększa się dz. 600, r. 60014, § 6050 o kwotę 375.800 zł., tj. do kwoty 1.387.583 zł.
- modernizacja drogi powiatowej nr 16315 (P 466) Wierzbie-Zaryń - 165.800 zł.
- modernizacja drogi powiatowej nr 16244 Morzyczyn-Skulsk - 70.000 zł.
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 16227 w m. Licheń Stary - 130.000 zł.
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 16205 Konin-Rzgów - 10.000 zł.
 
zwiększa się dz. 750, r. 75020, § 6060 o kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty - 75.000 zł.
- zakup sprzętu i programów informatycznych - 15.000 zł.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 14:16:46)
Lista wiadomości