logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXXIX/222/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 złotych
UCHWAŁA NR XXXIX/222/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 2002 roku
 
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 złotych.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 5 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 1.000.000 złotych (słownie złotych: jeden milion) na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych.
 
§2
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 14:16:33)
Lista wiadomości