logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXXIX/220/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczegól
 UCHWAŁA NR XXXIX/220/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 2002 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Na podstawie art.42 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XX /127/ 2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński § 2 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 2.1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy według następujących norm:
 
Stanowisko kierownicze Tygodniowa zniżka godzin
 
1. Szkoły ( zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:
- do 12 oddziałów, 12
- od 13 do 20 oddziałów, 13
- od 21 i więcej, 14
b) wicedyrektor szkoły:
- do 12 oddziałów , 9
- od 13 do 20 oddziałów, 10
- od 21 i więcej, 11
c) kierownik internatu, 18
d) kierownik szkolenia praktycznego 12
 
2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
a) dyrektor 20
b) wicedyrektor, 18
c) kierownik internatu 16
 
3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
a) dyrektor, 10
b) wicedyrektor, kierownik filii 5
 
 
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów i psychologów wynosi 20 godzin."
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 14:16:16)
Lista wiadomości