logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXXIX/219/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządow
 UCHWAŁA NR XXXIX/219/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 2002 r.
 
w sprawie podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych.
 
 
Na podstawie art. 136 i 138 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, z 2002 r. nr 23, poz. 220) i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497, z 2001 r. Nr 89, poz. 971) Rada Powiatu na wniosek Starosty Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Dokonuje się podziału powiatu konińskiego na 6 okręgów wyborczych, których granice, numery i liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik Nr 1 oraz szkic sytuacyjny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym, zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Konińskiego oraz publikację w Gazecie Poznańskiej.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 14:16:07)
Lista wiadomości