logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXXIX/217/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Wilczyn
 UCHWAŁA NR XXXIX/217/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 2002 roku
 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Wilczyn.
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powierza się Gminie Wilczyn realizację zadania polegającego na modernizacji drogi powiatowej Nr 16211 Wilczyn - Zygmuntowo.
 
§2
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Wilczyn w sprawie powierzenia wykonania zadania o którym mowa w § 1.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 14:15:51)
Lista wiadomości