logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XXXII/187/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
 
UCHWAŁA NR XXXII/187/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 października 2001 r.
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.
 
Na podstawie art. 4 ust. l pkt l, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz art.2 ust.3 ustawy z dnia 8 stycznia 1998 r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r., Nr 12, poz. 96 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się plan sieci publicznych szkół.
 
§2
 
Sieć publicznych szkół na terenie powiatu konińskiego obejmuje:
 
1. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kleczewie , w tym:
1) trzyletnie liceum profilowane,
2) dwuletnia szkoła zawodowa,
3) dwuletnie liceum uzupełniające,
4) szkoła policealna.
 
2. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Sompolnie, w tym:
 
1) trzyletnie liceum profilowane,
2) dwuletnia szkoła zawodowa,
3) dwuletnie liceum uzupełniające,
4) szkoła policealna.
 
3. Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, w tym:
 
1) trzyletnie liceum profilowane,
2) dwuletnia szkoła zawodowa,
3) dwuletnie liceum uzupełniające,
4) szkoła policealna.
 
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale - szkoła podstawowa.
 
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale - gimnazjum.
 
§3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 12:24:01)
Lista wiadomości