logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XXXV/200/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu konińskiego
 UCHWAŁA Nr XXXV/200/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 grudnia 2001 roku
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami), oraz art. 10 a ustawy z dnia 8 stycznia 1998 r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r., Nr 12, poz. 96 ze zmianami), po uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty w Poznaniu oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie i Powiatowej Rady Zatrudnienia uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Traci moc Uchwała nr XXXII/187/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.
 
§2
 
Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w powiecie konińskim od 1 września 2002 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 13:06:01)
Lista wiadomości