logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XXXV/199/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok
UCHWAŁA Nr XXXV/199/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 grudnia 2001 roku
 
w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 109, art. 116, art. 118 ust.1, art.124 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 2, art. 128 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136 i Nr 48, poz.550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 125, poz.1368), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086, Nr 120, poz. 1268 i Nr 125, poz. 1363) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości - 25.355.407 zł.
w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 1) - 5.422.000 zł.
 
2. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości - 26.491.178 zł.
w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2) - 5.422.000 zł.
 
§2
 
1. Deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 1.135.771 zł., który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
 
2. Prognozę kwoty długu Powiatu Konińskiego określa załącznik Nr 3a do uchwały.
 
§3
 
Uchwala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Powiat (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
 
§4
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych wykonujących budżet Powiatu Konińskiego na rok 2002 (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
 
§5
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków następujących gospodarstw pomocniczych:
1/ Zakład Utrzymania Dróg w Koninie,
2/ Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
3/ Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
 
§6
 
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych pod nazwą:
1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
 
§7
 
Uchwala się dotację dla podmiotów publicznych w kwocie 40.000 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 8).
 
§8
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do:
 
1/ dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
2/ dokonywania przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu.
 
§9
 
Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 500.000 zł.
 
§10
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
 
§11
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 13:05:56)
Lista wiadomości