logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XXXV/198/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok
 UCHWAŁA Nr XXXV/198/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 grudnia 2001 roku.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), art. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XXIV/147/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2001 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXV/153/01 z dnia 23 lutego 2001 r., Nr XXVI/161/01 z dnia 30 marca 2001 r., Nr XXVII/165/01 z dnia 27 kwietnia 2001 r., Nr XXVIII/167/01 z dnia 31 maja 2001 r., Nr XXIX/169/01 z dnia 28 czerwca 2001 r., Nr XXX/180/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r., Nr XXXI/183/01 z dnia 29 września 2001 r., Nr XXXII/189/01 z dnia 30 października 2001 r., Nr XXXIII/192/01 z dnia 15 listopada 2001 r., Nr XXXIV/195/01 z dnia 14 grudnia 2001 r. i Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 106/01 z dnia 12 września 2001 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1) w § 1 ust. 1
zwiększa się:
dochody budżetu powiatu o kwotę 4.224.885 zł., tj. do kwoty 36.210.857 zł.
w tym:
zwiększa się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.065.450 zł., tj. do kwoty 11.635.941 zł.
 
2) w § 1 ust. 2
zwiększa się:
wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.224.885 zł., tj. do kwoty 37.656.007 zł.
w tym:
zwiększa się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.065.450 zł., tj. do kwoty 11.635.941 zł.
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 700, r.70005, § 075 o kwotę 32.443 zł., tj. do kwoty 302.663 zł.
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 700, r.70005, § 084 o kwotę 123.055 zł., tj. do kwoty 123.055 zł.
- dz. 750, r.75097, § 242 o kwotę 4.454 zł.,tj. do kwoty 5.621 zł.
- dz. 758, r.75801, § 292 o kwotę 24.269 zł., tj. do kwoty 6.875.823 zł.
- dz. 853, r. 85302, § 083 o kwotę 29.500 zł., tj. do kwoty 419.500 zł.
- dz. 853, r. 85324, § 097 o kwotę 10.600 zł., tj. do kwotym 61.600 zł.
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 24.349.020 ZŁ.
 
c/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , jak niżej:
- dz. 851, r. 85156, § 211 o kwotę 4.065.450 zł., tj. do kwoty 8.423.157 zł.
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 11.635.941 ZŁ.
 
OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 36.210.857 ZŁ.
 
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadnia własne, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 15.109 zł., tj. do kwoty 6.265.993 zł.
w tym:
§ 4270 o kwotę 15.109 zł., tj. do kwoty43.546 zł.
 
- dz. 801, r. 80133 o kwotę 2.772 zł., tj. do kwoty 152.963 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 1.918 zł., tj. do kwoty 54.170 zł.
§ 4110 o kwotę 701 zł., tj. do kwoty 11.152 zł.
§ 4120 o kwotę 153 zł., tj. do kwoty 1.471 zł.
 
- dz. 854, r. 85410 o kwotę 5.052 zł., tj. do kwoty 472.080 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 2.957 zł., tj. do kwoty 323.704 zł.
§ 4110 o kwotę 95 zł., tj. do kwoty 60.671 zł.
§ 4120 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 6.326 zł.
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadnia własne, jak niżej:
 
- dz. 801, r. 80111 o kwotę 599 zł., tj. do kwoty 95.004 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 599 zł., tj. do kwoty 69.226 zł.
 
- dz. 801, r. 80120 o kwotę 55.146 zł., tj. do kwoty 2.565.359 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 2.656 zł., tj. do kwoty 129.868 zł.
§ 4270 o kwotę 52.490 zł., tj. do kwoty 113.020 zł.
 
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 1.238 zł., tj. do kwoty 1.817.970 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 1.238 zł., tj. do kwoty 947.267 zł.
 
- dz. 853, r. 85302o kwotę 29.500 zł., tj. do kwoty 4.188.100 zł.
w tym:
§ 4110 o kwotę 11.810 zł., tj. do kwoty 229.392 zł.
§ 4120 o kwotę 418 zł., tj. do kwoty 32.382 zł.
§ 4220 o kwotę 10.000 zł., tj. do kwoty 189.900 zł.
§ 4260 o kwotę 7.272 zł., tj. do kwoty49.372 zł.
 
- dz. 853, r. 85324 o kwotę 10.600 zł., tj. do kwoty 61.600 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 7.095 zł., tj. do kwoty8.125 zł.
§ 4300 o kwotę 3.500 zł., tj. do kwoty3.500 zł.
§ 4440 o kwotę 5 zł., tj. do kwoty974 zł.
 
- dz. 854, r. 85403 o kwotę 10.720 zł., tj. do kwoty 690.105 zł.
w tym:
§ 4260 o kwotę 10.720 zł., tj. do kwoty 27.220 zł.
 
- dz. 854, r. 85410 o kwotę 25.000 zł., tj. do kwoty 497.080 zł.
w tym:
§ 4270 o kwotę 25.000 zł., tj. do kwoty 25.000 zł.
 
- dz. 921, r. 92120 o kwotę 49.565 zł., tj. do kwoty 86.565 zł.
w tym:
§ 4270 o kwotę 49.565 zł., tj. do kwoty 86.565 zł.
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami:
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80133 o kwotę 2.117 zł., tj. do kwoty 150.846 zł.
w tym:
§ 2830 o kwotę 2.117 zł., tj. do kwoty 69.376 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 854, r. 85403 o kwotę 2.117 zł., tj. do kwoty 692.222 zł.
w tym:
§ 4260 o kwotę 2.117 zł., tj. do kwoty 29.337 zł.
 
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80133 o kwotę 6.600 zł., tj. do kwoty 144.246 zł.
w tym:
§ 2830 o kwotę 6.600 zł., tj. do kwoty 62.776 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 801, r. 80120 o kwotę 6.600 zł., tj. do kwoty 2.571.959 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 4.000 zł., tj. do kwoty 133.868 zł.
§ 4270 o kwotę 2.600 zł., tj. do kwoty 115.620 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 25.794.170 ZŁ.
 
e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , jak niżej:
- dz. 851, r. 85156 o kwotę 4.065.450 zł., tj. do kwoty 8.423.157 zł.
 
w tym:
§ 4130 o kwotę 3.647.613 zł., tj. do kwoty 7.307.762 zł.
§ 4580 o kwotę 417.837 zł., tj. do kwoty 1.115.395 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 11.635.941 ZŁ.
 
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 37.656.007 ZŁ.
 
 
5) w załączniku Nr 4 do uchwały - Zestawienie wydatków majątkowych - dokonuje się następujących zmian:
 
DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75020, § 6060 - ZAKUPY INWESTYCYJNE
 
zmniejsza się:
- zakup środka transportu o kwotę 9.000 zł., tj. do kwoty 61.000 zł.
 
wprowadza się:
- zakup i montaż radiowej stacji bazowej na kwotę 4.900 zł.
- zakup faxu na kwotę 4.100 zł.
 
6) w załączniku Nr 5 do uchwały stanowiącym plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60014
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
 
• przychody:
zmniejsza się ogółem o kwotę 5.540 zł., tj. do kwoty 20.460 zł.
w tym:
- § 069 o kwotę 5.540 zł., tj. do kwoty 20.460 zł.
 
• wydatki:
zmniejsza się ogółem o kwotę 5.540 zł., tj. do kwoty 30.703 zł.
w tym:
- § 4300 o kwotę 5.540 zł., tj. do kwoty 25.698 zł.
 
DZIAŁ 854, ROZDZIAŁ 85410
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W ŻYCHLINIE
 
▪ przychody
zwiększa się o kwotę - 33.340 zł., tj. do kwoty - 189.444 zł.
w tym:
- § 083 o kwotę - 33.340 zł., tj. do kwoty - 188.270 zł.
 
▪ wydatki
zwiększa się o kwotę - 33.340 zł., tj. do kwoty - 193.558 zł.
w tym:
- wydatki bieżące o kwotę - 33.340 zł., tj. do kwoty - 193.558 zł. (§§ 4210÷4300)
 
7) w załączniku Nr 6 do uchwały - plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2001 rok dokonuje się następujących zmian:
 
DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60014
ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W KONINIE
 
▪ dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami:
 
zmniejszenie:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020-3030) o kwotę 1.917 zł., tj. do kwoty 7.113 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) o kwotę 1.059 zł., tj. do kwoty 48.501 zł.
- kładki na FP (§ 4120) o kwotę 145 zł., tj. do kwoty 6.646 zł.
 
zwiększenie:
- pozostałe wydatki bieżące (§§ 4210-4430) o kwotę 3.121 zł., tj. do kwoty 861.587 zł.
 
DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75097
ZAKŁAD OBSŁUGI STAROSTWA POWIATOWEGO W KONINIE
 
▪ dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami:
 
zmniejszenie:
§§ 4210-4430 o kwotę 2.800 zł., tj. do kwoty 275.578 zł.
zwiększenie:
§ 3030 o kwotę 300 zł., tj. do kwoty 38.065 zł.
§ 4010 o kwotę 2.500 zł., tj. do kwoty 160.250 zł.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 13:05:45)
Lista wiadomości