logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XXXV/197/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001
 
UCHWAŁA Nr XXXV/197/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 grudnia 2001 roku
 
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr49. poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.136. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nie zrealizowane w 2001 r. kwoty planowanych wydatków budżetowych w działach:
 
- 600, rozdział 60014, § 6050 w kwocie 138.041 zł. - modernizacja drogi powiatowej nr 16310 w miejscowości Sadlno, gm. Wierzbinek
 
- 801, rozdział 80120 § 4270 w kwocie 48.490 zł. - remont bieżący budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie,
 
- 854, rozdział 85410 § 4270 w kwocie 25.000 zł. - remont bieżący stołówki przy internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie,
 
- 921, rozdział 92120 § 4270 w kwocie 49.565 zł. - remont dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (Zespół Pałacowy), nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001.
 
§2
 
Kwoty wydatków, o których mowa w § 1, winny zostać wykorzystane do 31.07.2002 r., a po upływie tego terminu podlegają przekazaniu na dochody budżetu powiatu.
 
§3
 
Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu informację o wykorzystaniu kwot wymienionych w § 1 w terminie do dnia 31.08.2002 r.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 13:05:37)
Lista wiadomości