logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA Nr XXIX/169/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok
 UCHWAŁA Nr XXIX/169/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 czerwca 2001 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art.109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XXIV/147/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2001 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXV/153/01 z dnia 23 lutego 2001 r., Nr XXVI/161/01 z dnia 30 marca 2001 r., Nr XXVII/165/01 z dnia 27 kwietnia 2001 r. i Nr XXVIII/167/01 z dnia 31 maja 2001 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1) w § 1 ust. 1
zwiększa się:
dochody budżetu powiatu o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 29.653.962 zł.
 
2) w § 1 ust. 2
zwiększa się:
wydatki budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł., tj. do kwoty 30.996.839 zł.
 
3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie - 1.342.877 zł.
jest:
 
a/ kredyt w kwocie - 1.300.000 zł.
 
b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 100.000 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)"
 
4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne,
jak niżej:
- dz. 750, r. 75020, § 042 o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 1.900.000 zł.
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 22.845.855 zł.
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziałach budżetowych w ramach działu, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80131 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty -
w tym:
§ 661 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty -
 
zwiększenie:
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty 20.000 zł.
w tym:
§ 661 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty 20.000 zł.
 
OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 29.653.962 ZŁ.
 
5) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 6.132.829 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 478.900 zł.
 
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 386.272 zł.
w tym:
§ 6050 o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 100.000 zł.
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami:
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80195 o kwotę 17.108 zł., tj. do kwoty 332.232 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 17.108 zł., tj. do kwoty 182.892 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 854, r. 85403 o kwotę 8.156 zł., tj. do kwoty 641.004 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 6.778 zł., tj. do kwoty 447.841 zł.
§ 4110 o kwotę 1.212zł., tj. do kwoty 70.154 zł.
§ 4120 o kwotę 166 zł., tj. do kwoty 9.612 zł.
 
- dz. 854, r. 85406 o kwotę 3.832 zł., tj. do kwoty 355.329 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 3.185 zł., tj. do kwoty 143.315 zł.
§ 4110 o kwotę 569 zł., tj. do kwoty 28.699 zł.
§ 4120 o kwotę 78 zł., tj. do kwoty 3.933 zł.
 
- dz. 854, r. 85410 o kwotę 5.120 zł., tj. do kwoty 542.381 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 4.255 zł., tj. do kwoty 373.202 zł.
§ 4110 o kwotę 761 zł., tj. do kwoty 71.133 zł.
§ 4120 o kwotę 104 zł., tj. do kwoty 9.745 zł.
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:
 
zmniejszenie:
- dz. 750, r. 75019 o kwotę 39.350 zł., tj. do kwoty 725.241 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 25.500 zł., tj. do kwoty 30.022 zł.
§ 4300 o kwotę 13.850 zł., tj. do kwoty 24.653 zł.
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 6.117.829 zł.
w tym:
§ 4300 o kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 1.357.417 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 750, r. 75095 o kwotę 54.350 zł., tj. do kwoty 98.000 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 13.850 zł., tj. do kwoty 22.500 zł.
§ 4300 o kwotę 40.500 zł., tj. do kwoty 70.500 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80131 o kwotę 1.337.271 zł., tj. do kwoty 897.246 zł.
w tym:
§ 3020 o kwotę 54.558 zł., tj. do kwoty 34.364 zł.
§ 3030 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty -
§ 3250 o kwotę 2.200 zł., tj. do kwoty 1.400 zł.
§ 4010 o kwotę 710.456 zł., tj. do kwoty 466.765 zł.
§ 4040 o kwotę 1.284 zł., tj. do kwoty 103.490 zł.
§ 4110 o kwotę 141.430 zł., tj. do kwoty 95.752 zł.
§ 4120 o kwotę 20.206 zł., tj. do kwoty 12.294 zł.
§ 4210 o kwotę 9.709 zł., tj. do kwoty 58.266 zł.
§ 4240 o kwotę 11.760 zł., tj. do kwoty 240 zł.
§ 4260 o kwotę 13.660 zł., tj. do kwoty 68.735 zł.
§ 4270 o kwotę 5.911 zł., tj. do kwoty 3.589 zł.
§ 4300 o kwotę 12.005 zł., tj. do kwoty 13.343 zł.
§ 4410 o kwotę 4.470 zł., tj. do kwoty 1.000 zł.
§ 4430 o kwotę 1.102 zł., tj. do kwoty 5.008 zł.
§ 4440 o kwotę 45.520 zł., tj. do kwoty 33.000 zł.
§ 6050 o kwotę 300.000 zł., tj. do kwoty -
 
- dz. 801, r. 80195 o kwotę 199.170 zł., tj. do kwoty 133.062 zł.
w tym:
§ 4210 o kwotę 182.892 zł., tj. do kwoty 133.062 zł.
§ 4300 o kwotę 16.278 zł., tj. do kwoty 113.422 zł.
 
zwiększenie:
 
- dz. 801, r. 80102 o kwotę 9.619 zł., tj. do kwoty 335.731 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 7.994 zł., tj. do kwoty 258.052 zł.
§ 4110 o kwotę 1.429 zł., tj. do kwoty 39.951 zł.
§ 4120 o kwotę 196 zł., tj. do kwoty 5.474 zł.
 
- dz. 801, r. 80111 o kwotę 3.211 zł., tj. do kwoty 87.150 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 2.669 zł., tj. do kwoty 68.627 zł.
§ 4110 o kwotę 477 zł., tj. do kwoty 10.462 zł.
§ 4120 o kwotę 65 zł., tj. do kwoty 1.433 zł.
 
- dz. 801, r. 80120 o kwotę 105.775 zł., tj. do kwoty 2.405.544 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 36.379 zł., tj. do kwoty 1.474.026 zł.
§ 4110 o kwotę 6.505 zł., tj. do kwoty 300.221 zł.
§ 4120 o kwotę 891 zł., tj. do kwoty 41.137 zł.
§ 4210 o kwotę 4.000 zł., tj. do kwoty 102.492 zł.
§ 4270 o kwotę 15.000 zł., tj. do kwoty 40.218 zł.
§ 4300 o kwotę 13.000 zł., tj. do kwoty 30.354 zł.
§ 6050 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 30.000 zł.
 
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 1.415.460 zł., tj. do kwoty 1.801.732 zł.
w tym:
§ 3020 o kwotę 54.558 zł., tj. do kwoty 62.261 zł.
§ 3250 o kwotę 2.200 zł., tj. do kwoty 2.200 zł.
§ 4010 o kwotę 752.165 zł., tj. do kwoty 946.029 zł.
§ 4040 o kwotę 1.284 zł., tj. do kwoty 18.373 zł.
§ 4110 o kwotę 148.888 zł., tj. do kwoty 187.890 zł.
§ 4120 o kwotę 21.228 zł., tj. do kwoty 26.572 zł.
§ 4210 o kwotę 9.709 zł., tj. do kwoty 18.709 zł.
§ 4240 o kwotę 11.760 zł., tj. do kwoty 11.760 zł.
§ 4260 o kwotę 41.660 zł., tj. do kwoty 41.660 zł.
§ 4270 o kwotę 5.911 zł., tj. do kwoty 5.911 zł.
§ 4300 o kwotę 15.005 zł., tj. do kwoty 15.005 zł.
§ 4410 o kwotę 4.470 zł., tj. do kwoty 4.470 zł.
§ 4430 o kwotę 1.102 zł., tj. do kwoty 1.102 zł.
§ 4440 o kwotę 45.520 zł., tj. do kwoty 59.790 zł.
§ 6050 o kwotę 300.000 zł., tj. do kwoty 400.000 zł.
 
- dz. 801, r. 80133 o kwotę 2.376 zł., tj. do kwoty 155.735 zł.
w tym:
§ 4010 o kwotę 1.975 zł., tj. do kwoty 57.891 zł.
§ 4110 o kwotę 353 zł., tj. do kwoty 11.853 zł.
§ 4120 o kwotę 48 zł., tj. do kwoty 1.624 zł.
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenie:
- dz. 020, r. 02002, § 3030 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty -
 
zwiększenie:
- dz. 020, r. 02002, § 4300 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 5.100 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 600, r. 60014, § 3030 o kwotę 19.000 zł., tj. do kwoty 1.000 zł.
- dz. 600, r. 60014, § 4270 o kwotę 1.519.798 zł., tj. do kwoty 91.902 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 600, r. 60014, § 4300 o kwotę 19.000 zł., tj. do kwoty 1.626.481 zł.
- dz. 600, r. 60014, § 6050 o kwotę 1.519.798 zł., tj. do kwoty 1.519.798 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 750, r. 75020, § 4040 o kwotę 2.425 zł., tj. do kwoty 185.329 zł.
- dz. 750, r. 75020, § 4300 o kwotę 200.031 zł., tj. do kwoty 1.157.386 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 750, r. 75020, § 4210 o kwotę 200.000 zł., tj. do kwoty 678.900 zł.
- dz. 750, r. 75020, § 4430 o kwotę 2.456 zł., tj. do kwoty 2.456 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 750, r. 75095, § 4420 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 4.000 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 750, r. 75095, § 4300 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 71.500 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80102, § 4040 o kwotę 5.779 zł., tj. do kwoty 13.474 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 801, r. 80102, § 4440 o kwotę 5.779 zł., tj. do kwoty 12.520 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80120, § 3030 o kwotę 9.320 zł., tj. do kwoty 8.680 zł.
- dz. 801, r. 80120, § 4040 o kwotę 3.638 zł., tj. do kwoty 126.018 zł.
- dz. 801, r. 80120, § 4110 o kwotę 4.500 zł., tj. do kwoty 295.721 zł.
- dz. 801, r. 80120, § 4120 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 40.637 zł.
- dz. 801, r. 80120, § 4240 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 10.073 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 801, r. 80120, § 4210 o kwotę 9.638 zł., tj. do kwoty 112.130 zł.
- dz. 801, r. 80120, § 4300 o kwotę 9.320 zł., tj. do kwoty 39.674 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85301, § 3030 o kwotę 9.600 zł., tj. do kwoty 5.300 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85301, § 4300 o kwotę 9.600 zł., tj. do kwoty 15.855 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85302, § 3030 o kwotę 1.698 zł., tj. do kwoty 6.302 zł.
- dz. 853, r. 85302, § 4110 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 217.582 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85302, § 4210 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 83.338 zł.
- dz. 853, r. 85302, § 4300 o kwotę 1.698 zł., tj. do kwoty 36.048 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85304, § 3030 o kwotę 11.329 zł., tj. do kwoty 4.761 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85304, § 4300 o kwotę 11.329 zł., tj. do kwoty 11.329 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85318, § 3030 o kwotę 6.900 zł., tj. do kwoty 2.100 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85318, § 4300 o kwotę 6.900 zł., tj. do kwoty 46.359 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85333, § 3030 o kwotę 731 zł., tj. do kwoty 525 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85333, § 4300 o kwotę 731 zł., tj. do kwoty 30.249 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 854, r. 85403, § 4010 o kwotę 11.000 zł., tj. do kwoty 436.841 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 854, r. 85403, § 4270 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 1.700 zł.
- dz. 854, r. 85403, § 4440 o kwotę 10.000 zł., tj. do kwoty 18.911 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 921, r. 92195, § 3020 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 22.100 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 921, r. 92195, § 3030 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 400 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 24.188.732 zł.
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenie:
- dz. 750, r. 75045, § 3030 o kwotę 2.500 zł., tj. do kwoty 26.200 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 750, r. 75045, § 4110 o kwotę 1.850 zł., tj. do kwoty 1.850 zł.
- dz. 750, r. 75045, § 4120 o kwotę 250 zł., tj. do kwoty 250 zł.
- dz. 750, r. 75045, § 4300 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 8.900 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85321, § 3030 o kwotę 4.315 zł., tj. do kwoty 1.934 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85321, § 4300 o kwotę 4.315 zł., tj. do kwoty 30.180 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85333, § 3030 o kwotę 4.147 zł., tj. do kwoty 2.975 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85333, § 4300 o kwotę 4.147 zł., tj. do kwoty 142.249 zł.
 
f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziałach budżetowych w ramach działu, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80131, § 6050 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty -
 
zwiększenie:
- dz.801, r. 80130, § 6050 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty 20.000 zł.
 
g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w paragrafach w ramach rozdziału budżetowego, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz. 600, r. 60014, § 4270 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty -
 
zwiększenie:
- dz. 600, r. 60014, § 6050 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 30.000 zł.
 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85321, § 3030 o kwotę 4.011 zł., tj. do kwoty 844 zł.
 
zwiększenie:
- dz. 853, r. 85321, § 4300 o kwotę 4.011 zł., tj. do kwoty 18.694 zł.
 
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 30.996.839 ZŁ.
 
6) załącznik Nr 3 otrzymuje nową treść w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
7) w załączniku Nr 4 do uchwały - Zestawienie wydatków majątkowych - dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 1.549.798 zł., tj. do kwoty 1.649.798 zł.
 
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG:
w tym:
- droga Nr 16 201 ul. Golińska w Kazimierzu Biskupim
- droga Nr 16 261 w m. Lisiec Wielki
- droga Nr 16 266 Grabienice - Bobrowo
- droga Nr 16 255 m. Królików
- droga Nr 16 315 w m. Wierzbie - Zaryń - Goczki
- droga Nr 16 209 ul. Wilczyńska w m. Budzisław Kościelny
- droga Nr 16 221 Ślesin - Żółwieniec
- droga Nr 16 224 Skulsk - Warzymowo
- droga Nr 16 236 Kawnice - Kazimierz Biskupi
- droga Nr 16 245 w m. Krzymów
- droga Nr 16 260 w m. Żychlin
- droga Nr 16 241 Kramsk - Strumyk
- droga Nr 16310 Sadlno
- droga Nr 16 204 ul.Karolkowa w Wilczynie
- ulica Żurawin w Rychwale
 
b/ wprowadza się dział 801, rozdział 80120, § 6050 na kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 30.000 zł.
 
BUDOWA KOMPUTEROWEJ SIECI STRUKTURALNEJ W LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SOMPOLNIE
 
c/ dokonane zmiany w budżecie w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przenoszą zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa segmentu sportowo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie" w kwocie 320.000 do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe
 
d/ zwiększa się dział 801, rozdział 80130 § 6050 o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 420.000 zł.
 
BUDOWA SEGMENTU SPORTOWO DYDAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W ŻYCHLINIE
 
8) w załączniku Nr 6 do uchwały - plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2001 rok dokonuje się następujących zmian:
dział 600, rozdział 60014 - Zakład Utrzymania Dróg w Koninie
 
a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków miedzy paragrafami:
 
zmniejszenie:
- § 4040 o kwotę 620 zł., tj. do kwoty 12.395 zł.
 
zwiększenie:
- § 4440 o kwotę 191 zł., tj. do kwoty 6.826 zł.
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 429 zł., tj. do kwoty 844.744 zł.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:55:34)
Lista wiadomości