logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/135/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 rok
 
UCHWAŁA Nr XX/135/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136 Nr 26 poz. 306 i Nr 48, poz. 552), art. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550 oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.) o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zmianami) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XIV/86/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2000 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XV/96/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. Nr XVI/106/2000 z dnia 31 marca 2000 r., Nr XVIII/112/2000 z dnia 30 maja 2000 r. Nr XIX/122/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr 57/2000 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1) w § 1, ust 1
zwiększa się:
dochody budżetu powiatu o kwotę 1.102.712 ., tj. do kwoty 27.273.305 .
w tym:
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.000 ., tj. do kwoty 7.151.648 .
 
2) w § 1, ust 2
zwiększa się:
wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.102.712 ., tj. do kwoty 27.893.305 .
w tym:
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.000 . tj. do kwoty 7.151.648 .
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 86, r. 8611, § 94 o kwotę 168.000 ., tj. do kwoty 2.042.300 .
- dz. 86, r. 8611, § 95 o kwotę 301.660 ., tj. do kwoty 1.201.660 .
- dz. 91, r. 9143, § 64 o kwotę 380.000 ., tj. do kwoty 1.178.000 .
- dz. 94, r. 9492, § 81 o kwotę 60.000 ., tj. do kwoty 260.000 .
 
b/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 50, r. 5614, § 49 - "Dotacje celowe otrzymane na zadana bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" na kwotę 115.000 ., tj. do kwoty 115.000 .
 
- dz. 50, r. 5614, § 50 - "Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" na kwotę 40.000 ., tj. do kwoty 40.000 .
 
- dz. 79, r. 7941 § 42 - "Wpływy z usług" - na kwotę 2.000 tj. do kwoty 2.000 .
 
- dz. 79, r. 8295 § 94 - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" na kwotę 16.052 , tj. do kwoty 16.052 .
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 20.121.657 .
 
c/ zwiększa się dochody budżety powiatu na zadania zlecone, jak niżej:
 
- dz. 91, r. 9134, § 92 o kwotę 20.000 . tj. do kwoty 1.059.000 .
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone po zmianach wynosi 7.151.648 .
 
Ogólna suma dochodów w załączniku Nr 1 po zmianach wynosi 27.273.305 .
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 50, r. 5614 o kwotę 205.000 ., tj. do kwoty 2.653.710 .
w tym:
§ 36 o kwotę 165.000 ., tj. do kwoty 1.254.094 .
§ 72 o kwotę 40.000 ., tj. do kwoty 579.860 .
 
- dz. 79, r. 7921 o kwotę 2.000 ., tj. do kwoty 2.704.460 .
w tym:
§ 35 o kwotę 2.000 ., tj. do kwoty 27.460 .
 
- dz. 79, r. 8295 o kwotę 16.052 ., tj. do kwoty 462.057 .
w tym:
§ 43 o kwotę 16.052 ., tj. do kwoty 16.052 .
 
- dz. 86, r. 8611 o kwotę 469.660 ., tj. do kwoty 3.595.960 .
w tym:
§ 11 o kwotę 135.530 ., tj. do kwoty 1.193.000 .
§ 33 o kwotę 11.186 ., tj. do kwoty 29.686 .
§ 41 o kwotę 7.176 ., tj. do kwoty 211.520 .
§ 42 o kwotę 3.317 ., tj. do kwoty 29.229 .
§ 43 o kwotę 10.791 ., tj. do kwoty 46.535 .
§ 72 o kwotę 301.660 ., tj. do kwoty 1.201.660 .
 
- dz. 91, r. 9134 o kwotę 34.000 ., tj. do kwoty 393.846 .
w tym:
§ 37 o kwotę 34.000 ., tj. do kwoty 44.900 .
 
- dz. 91, r. 9143 o kwotę 356.000 ., tj. do kwoty 5.036.166 .
w tym:
§ 28 o kwotę 6.000 ., tj. do kwoty 24.743 .
§ 31 o kwotę 40.000 ., tj. do kwoty 490.000 .
§ 35 o kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 61.000 .
§ 36 o kwotę 150.000 ., tj. do kwoty 608.252 .
§ 37 o kwotę 150.000 ., tj. do kwoty 521.000 .
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 20.741.657 .
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone, jak niżej:
 
- dz. 91, r. 9134 o kwotę 20.000 ., tj. do kwoty 1.059.000 .
w tym:
§ 11 o kwotę 17.000 ., tj. do kwoty 673.426 .
§ 41 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty 131.127 .
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone po zmianach wynosi 7.151.648 .
 
Ogólna suma wydatków w załączniku Nr 2 po zmianach wynosi 27.893.305 .
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenie:
 
- dz. 50, r. 5614, § 36 o kwotę 2.100 ., tj. do kwoty 1.251.994 .
 
zwiększenie:
- dz. 50, r. 5614, § 28 o kwotę 2.000 ., tj. do kwoty 5.500 .
- dz. 50, r. 5614, § 40 o kwotę 100 zł., tj. do kwoty 16.590 .
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenie:
 
- dz. 86, rozdz. 8611, § 48 o kwotę 293.600 ., tj. do kwoty -
 
zwiększenie:
 
- dz. 86, rozdz. 8611, § 46 o kwotę 293.600 ., tj. do kwoty 293.600 .
 
5) w załączniku Nr 3 do uchwały stanowiącym plan wydatków inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:
 
a/ w dziale 50, r. 5614, § 72 zwiększa się zadania "Modernizacja dróg" o kwotę 40.000 ., tj. do kwoty 469.950 .
 
b/ w dziale 86, r. 8611, § 72 wprowadza się zadanie: "Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie" na kwotę 1.201.660 .
 
6) w załączniku Nr 6 do uchwały - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dział 31, rozdz. 3995 wprowadza się następujące zmiany:
 
a/ zwiększa się:
- stan funduszu na początek roku o kwotę 195.427 ., tj. do kwoty 405.427 .
w tym:
środki pieniężne o kwotę 155.727 ., tj. do kwoty 502.727 .
należności o kwotę 53.669 ., tj. do kwoty 53.669 .
zobowiązania o kwotę 13.969 ., tj. do kwoty 150.969 .
 
b/ zwiększa się:
- plan wydatków funduszu o kwotę 195.427 ., tj. do kwoty 1.090.427 .
w tym:
§ 36 o kwotę 74.427 ., tj. do kwoty 749.427 .
§ 37 o kwotę 1.000 ., tj. do kwoty 1.000 .
§ 72 o kwotę 120.000 ., tj. do kwoty 120.000 .
 
7) w załączniku Nr 6 do uchwały - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dz. 66, r. 6995 wprowadza się następujące zmiany:
 
a/ wprowadza się:
- stan funduszu na początek roku na kwotę 9.189 .
w tym: środki pieniężne na kwotę 9.189 .
 
b/ zwiększa się:
- plan wydatków funduszu o kwotę 9.189 ., tj. do kwoty 109.189 .
w tym:
§ 37 o kwotę 9.189 ., tj. do kwoty 9.189 .
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków funduszu między paragrafami:
 
zmniejszenie:
§ 96 o kwotę 61.100 ., tj. do kwoty 38.900 .
 
zwiększenie:
§ 37 o kwotę 41.100 ., tj. do kwoty 50.289 .
§ 48 o kwotę 20.000 ., tj. do kwoty 20.000 .
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:56:58)
Lista wiadomości