logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/134/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie diet przysługujących radnym
 
UCHWAŁA Nr XX/134/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie diet przysługujących radnym.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 21 ust. 4 i 5 ustawy a dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) w związku z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61 poz. 709) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Radni Powiatu Konińskiego otrzymują diety za udział:
 
1) w sesjach Rady Powiatu, zwanej dalej "Radą",
2) w pracach stałych i doraźnych komisji Rady,
3) w pracach Zarządu Powiatu.
 
§2
 
Ustala się wysokość diety miesięcznej dla radnych w następującej wysokości:
 
1) dla przewodniczącego Rady 1,5-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 
2) dla wiceprzewodniczących Rady 0,75 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 
3) dla przewodniczących komisji Rady 0,75 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 
4) dla członków Zarządu Powiatu z wyjątkiem radnych pełniących odpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu 1-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 
5) dla pozostałych radnych 0,6 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 
§3
 
W razie łączenia funkcji, o których mowa w § 2 radnemu przysługuje tylko jedna dieta miesięczna według najwyższej stawki.
 
§4
 
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu bądź Komisji Rady potrąca się za każdą nieobecność 10% diety ustalonej w § 2 uchwały.
 
§5
 
Diety wypłaca się z dołu w terminie do dnia 5-go następnego miesiąca na podstawie listy zatwierdzonej przez przewodniczącego Rady lub upoważnionego wiceprzewodniczącego.
 
§6
 
Traci moc uchwała Nr IV/33/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, zmieniona uchwałą Nr VII/50/99 z dnia 31 maja 1999 r.
 
§7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2000 r.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:56:49)
Lista wiadomości