logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/133/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego
 
UCHWAŁA Nr XX/133/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego.
 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera "c" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 620.000 (słownie: złotych sześćset dwadzieścia tysięcy) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących inwestycji:
 
a. modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie,
 
b. modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie,
 
c. modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Konińskiego w 2000 r.
 
2. Zaciągnięcia kredytu należy dokonać zgodnie z ustawą z dn. 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
 
§2
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:56:43)
Lista wiadomości