logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/132/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
 
UCHWAŁA Nr XX/132/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.a) oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) oraz art. 11 i art. 84 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 5437 uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Niniejsza uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Konińskiego.
 
 
I NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI
 
§2
 
Nieruchomości nabywa się w celu tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości dla zapewnienia rozwoju powiatu i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację celów publicznych.
 
§3
 
Koszty związane z nabywaniem nieruchomości nie mogą przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie.
 
§4
 
Nabycie nieruchomości wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu
 
 
II. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI
 
§5
 
Do sprzedaży przeznacza się:
 
1) nieruchomości znajdujące się w powiatowym zasobie nieruchomości, zbędne dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Powiatu,
 
2) budynki zbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu,
 
3) lokale mieszkalne i użytkowe zbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu.
 
§6
 
Na zbycie lub zamianę nieruchomości wymagana jest odrębna zgoda Rady Powiatu z zastrzeżeniem §7.
 
§7
 
Zasady zbywania własności lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości określa odrębna uchwała.
 
 
III. ODDAWANIE W TRWAŁY ZARZĄD
 
§8
 
Zarząd Powiatu oddaje powiatowym jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd.
 
§9
 
Zarząd Powiatu może udzielić bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu w wysokości:
 
1) do 70%, jeżeli nieruchomość lub jej część składowa zostały
wpisane do rejestru zabytków,
 
2)do 50%, jeżeli nieruchomość oddano jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową.
 
§10
 
Części nieruchomości lub lokale zbędne powiatowej jednostce organizacyjnej mogą zostać oddane w najem lub dzierżawę za zgodą Zarządu Powiatu.
 
§11
 
Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości określa Zarząd Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
 
 
IV. NAJEM I DZIERŻAWA
 
§12
 
1. Zarząd Powiatu wynajmuje lub wydzierżawią:
a) nieruchomości,
b) części nieruchomości,
c) budynki,
d) lokale mieszkalne lub użytkowe.
 
2. Przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy mogą być obiekty nie przeznaczone do zbycia i aktualnie nie zagospodarowane przez jednostki organizacyjne powiatu
 
§13
 
1. Czynsz za najem i dzierżawę ustala Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę w szczególności:
a) stan techniczny przedmiotu umowy,
b) prowadzenie w obiekcie działalności gospodarczej ,
c) stawki czynszu ustalane przez właściwe miejscowo organy gmin.
 
2. Czynsz podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w okresach nie krótszych niż 1 rok.
 
 
V. OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI
 
§14
 
Nieruchomości mogą być obciążane prawami rzeczowymi ograniczonymi za wynagrodzeniem określonym w umowie między Zarządem Powiatu a nabywcą.
 
 
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§15
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§16
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:56:32)
Lista wiadomości