logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/131/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w majątek
 
UCHWAŁA Nr XX/131/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w majątek.
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Wyposaża się następujące powiatowe jednostki organizacyjne w nieruchomości pochodzące z powiatowego zasobu nieruchomości, a mianowicie:
 
1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
- w nieruchomość zabudowaną położoną w Żychlinie ozn. nr 484/1, 418/5, 418/2 o łącznej pow. 3.2100 h
 
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale
- w nieruchomość zabudowaną położoną w Rychwale ozn. nr 1240/1 o pow. 0.2302 ha i 1239/1 o pow. 0.0192 ha,
 
3) Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie
- w nieruchomość zabudowaną położoną w Sompolnie ozn. nr 571 o pow. 0.5434 ha.
 
§2
 
1. Powiatowe jednostki organizacyjne wyposaża się w niezbędny do prowadzenia swej działalności statutowej majątek ruchomy.
 
2. Zarząd Powiatu w drodze uchwały określi szczegółowy wykaz majątku przydzielonego poszczególnym jednostkom.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:56:25)
Lista wiadomości