logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/130/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmiany granic administracyjnych Gminy Kościelec i Gminy Kramsk
 
UCHWAŁA Nr XX/130/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmiany granic administracyjnych Gminy Kościelec i Gminy Kramsk.
 
Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195, Nr 93, poz. 1674) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) oraz art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Kościelec i Gminy Kramsk polegającej na przyłączeniu części Gminy Kościelec do Gminy Kramsk, i tym samym na powiększeniu obszaru Powiatu Konińskiego, zgodnie z wnioskiem Gminy Kościelec z dnia 14 lipca 2000 roku.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:56:14)
Lista wiadomości