logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/129/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, turystyki i kultury fizycznej
 
UCHWAŁA Nr XX/129/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, turystyki i kultury fizycznej.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-3,7,8 i 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, ze zm.) w związku z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, ze zm.) i uchwałą Nr IX/64/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się priorytetowe zadania wskazane do realizacji w formie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, turystyki i kultury fizycznej w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Kryteria wyboru wykonawców zadań wymienionych w § 1 określają załączniki nr 2 i 3 do niiejszej uchwały.
 
§3
 
Tryb postępowania o udzielanie dotacji określa uchwała Nr DC/64/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:56:02)
Lista wiadomości