logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/127/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, (...).
 
UCHWAŁA Nr XX/127/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, (...).
 
Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Zasady tygodniowego rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego stosuje się do nauczycieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu odbywania praktyk zawodowych przez uczniów lub wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach.
 
2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z programów nauczania lub organizacji pracy szkoły w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, obowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 
3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 2 obowiązkowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresie realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1 1/4 etatu.
 
4. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego
 
5. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 2.
 
6. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin dla całego okresu zatrudnienia.
 
7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie wymienionych w ust. 1 traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 5.
 
§2
 
1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się .wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli wynika to z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.
 
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu:
 
1) doskonalenia zawodowego lub wykonywania pracy naukowej,
 
2) wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 
3) szczególnych warunków pracy w szkole, w tym pełnienie funkcji doradcy przedmiotowo-metodycznego.
 
3. Starosta Koniński udziela, w formie pisemnej, zniżki godzin zajęć określając wysokość zniżki i czas, na który jej udzielono.
 
4. Zniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w ust. 2 nie może przekraczać:
 
1) 1/2 wymiaru - z tytułu wykonywania pracy naukowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
 
2) 1/6 wymiaru - z tytułu doskonalenia zawodowego lub szczególnych warunków pracy w szkole,
 
3) 2/3 wymiaru - z tytułu wykonywania prac, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
 
5. Nauczycielowi można udzielić zniżki godzin zajęć tylko z jednego tytułu. W przypadku gdy nauczyciel jest uprawniony do korzystania ze zniżki z dwóch lub więcej tytułów, przysługuje mu zniżka z korzystniejszego dla niego tytułu.
 
6. Zniżka godzin może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie zniżki - bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
 
7. Zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć , o których mowa w art. 40 ust. 3 Karty Nauczyciela przyznaje, w formie pisemnej, Starosta Koniński.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:55:46)
Lista wiadomości