logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/126/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
UCHWAŁA Nr XX/126/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357, z 1998 Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z .1998 Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455) uchwala się, co następuje:
 
 
Rozdział I
 
 
Postanowienia ogólne
 
§1
 
1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
 
1) wynagrodzenia zasadniczego,
 
2) dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.
 
2. Postanowienia uchwały stosuje się do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
 
Rozdział II
 
 
Dodatek za wysługę lat.
 
§2
 
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
 
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 455).
 
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 
2) za dany miesiąc , jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 
5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
 
Rozdział III
 
 
Dodatek motywacyjny.
 
§3
 
1. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:
 
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, o których mowa w § 4,
 
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, o których mowa w § 5, ust. 1 i 2,
 
3) ocena pracy nauczyciela, o której mowa w § 6 oraz przepisach obowiązujących,
 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, oraz w § 5 ust. 3.
 
2. Dodatek motywacyjny ustala się w granicach przyznanych środków na wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej jednak niż 40% wynagrodzenia zasadniczego.
 
 
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor, a dla dyrektora Starosta Koniński.
 
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.
 
5. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego w granicach przyznanych środków finansowych ustala - w porozumieniu z zakładową organizacją związkową dyrektor szkoły dla nauczycieli, a dla dyrektora - Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
§4
 
1. Osiągnięcia dydaktyczne szkoły stanowią w szczególności:
 
1) zakwalifikowanie się uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych o szczeblu ponadszkolnym,
 
2) stwierdzenie dobrych wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach dojrzałości, egzaminach z praktycznej nauki zawodu,
 
3) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 
2. Osiągnięcia wychowawcze szkoły stanowią w szczególności:
 
1) prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej kształcącej umiejętności wykorzystania i organizowania czasu wolnego uczniów,
 
2) przygotowywanie i realizacja znaczących w procesie wychowawczym imprez szkolnych,
 
3) udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
 
3. Osiągnięcia opiekuńcze szkoły stanowią w szczególności:
 
1) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie narkomanii, alkoholizmu, chuligaństwa,
 
2) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 
3) nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami w celu organizowania imprez dla dzieci i młodzieży.
 
 
§5
 
 
1. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem:
 
1) kierowanie działalnością szkoły (placówki) oraz reprezentowanie jej na zewnętrz,
 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 
3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej szkoły (placówki) lub rady szkoły, podejmowanych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 
4) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz prawidłowe ich wykorzystanie,
 
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 
2. Ocena pracy, z uwzględnieniem:
 
1) organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 
2) wprowadzanie różnorodnych, aktywizujących form pracy z uczniem,
 
3) innowacyjność w pracy pedagogicznej,
 
4) umożliwiania nauczycielom podejmowania studiów podyplomowych,
 
5) realizowania naboru uczniów do klas pierwszych,
 
6) modernizacji pracowni przedmiotowych, wyposażania w środki dydaktyczne,
 
7) publikacje,
 
8) tworzenia wizerunku szkoły w środowisku.
 
3. Zaangażowanie w realizację czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (placówki) i zajęć związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 
 
Rozdział IV
 
 
Dodatek funkcyjny.
 
§6
 
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko przewidziane w statucie szkoły (kierownik internatu, kierownik filii, kierownik praktycznej nauki zawodu), wychowawstwo klasy,
 
2) sprawowanie funkcji:
 
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
b)opiekuna stażu.
 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala Starosta Koniński, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szkoły uwzględniając wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy w szkole w granicach określonych tabelą dodatków funkcyjnych.
 
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół bierze się pod uwagę łączną ilość oddziałów.
 
4. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy.
 
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 
8. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
 
9. Nauczycielowi pełniącemu funkcję wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości - od 18 zł do 27 zł.
 
10. Nauczycielowi (mianowanemu i dyplomowanemu) pełniącemu funkcję opiekuna nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego odbywającego staż przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 30 zł do 60 zł.
 
11. Nauczycielowi wykonującemu zadania doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 100 zł do 200 zł.
 
12. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
13. "Tabela" dodatków funkcyjnych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze: (uwzględniono stanowisko kierownicze, wynagrodzenie miesięcznie w złotych)
 
 
1. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły (zespołu szkoły):
- do 8 oddziałów, 160 - 380
- od 9 do 16 oddziałów, 190 - 450
- od 17 i więcej, 350 - 750
b) wicedyrektor, 160 - 450
c) kierownik szkolenia praktycznego, 120 - 330
d) kierownik filii, 100 - 190
e) kierownik internatu, 100 - 250
 
2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, świetlice i kluby środowiskowe:
a) dyrektor, wychowawca kierujący rodzinnym domem dziecka, 190 - 550
b) wicedyrektor, kierownik internatu, 120 - 300
 
3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne:
a) dyrektor, 100 - 250
b) wicedyrektor, 80 - 190
c) kierownik filii, 50 - 160
 
 
Rozdział V
 
 
Dodatek za warunki pracy.
 
§7
 
1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
 
2. Za pracę w trudnych warunkach, tj.:
 
1) prowadzenie zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji przysługuje dodatek w wysokości do 5% wynagrodzenia zasadniczego,
 
2) prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim przysługuje dodatek w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego,
 
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego
 
4) prowadzenie zajęć wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (w tym w internatach) przysługuje dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 
5) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich przysługuje dodatek w wysokości do 7,5% wynagrodzenia zasadniczego.
 
3. Za pracę w warunkach uciążliwych ,tj. prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (Dz. U. z 1998 r. Nr 15 poz. 70), przysługuje dodatek w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego.
 
4. Zasady przyznawania dodatku za warunki szkodliwe określają odrębne przepisy.
 
 
Rozdział VI
 
 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 
§8
 
1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielanie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą , jednak w wymiarze nie przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
 
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunku pracy.
 
4. Kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
 
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
 
6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 5 , uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności w związku z:
 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień,
 
4) rekolekcjami,
 
5) udziałem w konferencjach metodycznych.
- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
 
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.
 
10. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową.
 
 
Rozdział VII
 
 
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
 
§ 9
 
1. W budżecie organu prowadzącego szkoły (placówki) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń:
 
1) fundusz nagród w wysokości 0,8% przekazywany jest bezpośrednio do budżetu szkół i placówek z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,
 
2) fundusz nagród w wysokości 0,2% przeznacza się na nagrody Starosty Konińskiego.
 
2. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe z tytułu posiadania stopnia naukowego lub uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej:
 
1) 83 zł miesięcznie z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora,
 
2) 122 zł z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 
3) 30 zł miesięcznie za I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie n klasy,
 
4) 47 zł miesięcznie za n stopień specjalizacji lub kwalifikacje
trenerskie I klasy,
 
5) 66 zł miesięcznie za ni stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej.
 
3. Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy Karta Nauczyciela otrzymywali dodatki za stopnie specjalizacji zawodowej, zachowują do nich prawo do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 
4. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie :
 
1) za analizę i ocenę pisemnych prac uczniowskich z języka polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości:
 
a) od 16 zł do 21 zł miesięcznie w szkole podstawowej,
 
b) od 18 zł do 28 zł miesięcznie w gimnazjum i szkole ponadpodstawowej,
 
2) za organizowanie i przygotowanie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych lub zajęć praktycznych od 12 do 41 zł.
 
 
Rozdział VIII
 
 
Dodatek mieszkaniowy.
 
§ 10
 
1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wypłacana co miesiąc z dołu w wysokości:
 
1) 6% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem" - dla 1 osoby
 
2) 8% najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób,
 
3) 10% najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób,
 
4) 12% najniższego wynagrodzenia - dla 4 i więcej osób.
 
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 jeżeli zatrudniony jest w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 
4. Do osób; o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, dzieci do momentu ukończenia nauki, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
 
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 
6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).
 
7. Nauczycielowi przyznaje dodatek dyrektor, a dyrektorowi szkoły Starosta Koniński.
 
8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
 
§11
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§12
 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
§13
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2000 roku.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:55:38)
Lista wiadomości