logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/125/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
 
UCHWAŁA Nr XX/125/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 552) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie stanowiącym załącznik nr l do uchwały Nr IV/29/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie zmienionej uchwałami Nr VII/59/99 z dnia 7 lipca 1999 r. i Nr XV/95/2000 z dnia 29 luty 2000 r. - w § 34 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 
"4. Dodatkowo interesanci w sprawie skarg i wniosków będą przyjmowani w poniedziałki w godzinach od 16.00 - 17.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego".
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:55:26)
Lista wiadomości